Tekninen lautakunta, kokous 16.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Teknisen toimialan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2020

PuuDno-2019-137

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt 16.12.2019 §:ssä 41 talousarvion vuodelle 2020. Teknisen toimialan määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) vuodelle 2020 ovat seuraavat:

Tekninen lautakunta tuotot    12 000
  kulut  - 145 440
  toimintakate  - 133 440
     
Yhdyskuntapalvelut tuotot    380 810
  kulut  - 963 905
  toimintakate  - 583 095
     
Pelastuspalvelut tuotot    4 600
  kulut  - 230 490
  toimintakate  - 225 890
     
Kiinteistöpalvelut tuotot    1 351 540
  kulut  - 1 139 020
  toimintakate     212 520
     
Ympäristövalvonta tuotot     82 200
  kulut  - 190 400
  toimintakate  - 108 200
     
Kaavoitus-ja tonttipalvelut sis. metsätalouden tuotot    146 000
  kulut  - 74 535
  toimintakate    71 465
     
Asumispalvelut tuotot    316 640
  kulut  - 261 970
  toimintakate    54 670
     
Ruokahuolto- ja puhtaanapitopalvelut tuotot    992 600
  kulut  - 1 031 765
  toimintakate  - 39 165

Lautakunnat hyväksyvät osaltaan talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Teknisen lautakunnan tulee hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelma talousarvion täytäntöönpanoa varten.

Talousarvion käyttösuunnitelma on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen johtaja, ruokapalvelupäällikkö, työnjohtaja, maankäyttöteknikko, ympäristösihteeri, asuntosihteeri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00