Tekninen lautakunta, kokous 16.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Rakennustarkastajan valinta

PuuDno-2020-5

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 11.12.2019 julistaa rakennustarkastajan viran haettavaksi 7.1.2020 mennessä. Päätöksessä virkaan valittavalta edellytettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaista kelpoisuutta. Valittavalta rakennustarkastajalta edellytettiin myös hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Lisäksi ilmoitettiin arvostettavan maankäyttö- ja rakennuslain sekä kunnallishallinnon tuntemusta. Rakennusvalvonnan ohjelmistojen (mm. sähköinen lupajärjestelmä, lupapiste.fi) tunteminen ilmoitettiin arvioitavan myös eduksi valintaa tehtäessä.

Virka täytetään 01.02.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan (TS).

Virasta on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla ja www-sivuilla, TE-palvelujen verkkosivuilla, Puumala-lehdessä sekä Helsingin Sanomissa, Länsi-Savossa, Itä-Savossa ja Etelä-Saimaassa.

Määräaikaan 7.1.2020 klo 15.00 mennessä virkaa haki yhdeksän henkilöä, joista kaikki täyttivät kelpoisuusehdot. Yksi hakijoista perui hakemuksensa ennen haastatteluja.

Hakijoista valittiin haastatteluihin neljä selkeästi eniten rakennusvalvonnan työkokemusta omaavaa henkilöä. Haastattelut käydään 11.1. ja 16.1.2020. Haastatteluryhmänä toimii tekninen lautakunta ja tekninen johtaja.  Puumalan kunnan hallintosäännön mukaan rakennustarkastajan valinta on teknisen lautakunnan päätös.

 

Neljäs, 16.1.2020 haastatteluun kutsuttu henkilö perui hakemuksensa puhelimitse 14.1.2020. Hakijoista haastateltiin 11.1.2020 seuraavat kolme henkilöä: ****** ja Heikki Virta Puumalasta. Haastattelijoina toimivat viisi lautakunnan jäsentä sekä tekninen johtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää:
1.  valita uudeksi rakennustarkastajaksi rakennusmestari Heikki Virran Puumalasta. Perusteluna valinnalle on Virran riittävä koulutuksellinen pätevyys, vankka työkokemus rakennusvalvonnan tehtävistä ja haastattelussa osoittamansa paras soveltuvuus hakijoita vertailtaessa.
2.  valita varalle rakennusmestari *********.
3.  virkaan sovellettavan kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta;
4.  viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3 400 €/kk;
5.  viran työajaksi 36 h 45 min/vko;
6.  viran täytössä noudatettavan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
7.  virkaan valittu hoitaa tehtäväänsä vt. rakennustarkastajana kunnes edellisen viranhaltijan virkasuhteen purkaminen on saanut lainvoiman

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, palkkahallinto, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00