Tekninen lautakunta, kokous 16.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Rakennuslupahakemus Sav Yachts

PuuDno-2020-33

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Sav Yachts Oy hakee rakennuslupaa suurehkon, 480 kerrosneliömetrin korjaamohallin rakentamiselle omistamalleen kiinteistölle 623-414-6-256. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.3.2018 myöntää Sav Yachts Oy:lle poikkeamisluvan veneiden korjaamohallin rakentamiseksi Puumalan kunnan asemakaavan kortteliin 113 kaavan LH-merkinnällä merkitylle alueelle. Poikkeaminen myönnettiin kyseiselle rakentamisalueelle, jossa osa korttelista on asemakaavassa merkitty merkinnällä LH, huoltoasemarakennusten korttelialue.

Sav Yachts Oy on perustellut rakentamista yrityksen kehittämisellä sekä tarpeella suuremmille tiloille, jotka mahdollistaisivat myös suurempien ja korkeampien veneiden huoltamisen ja korjaamisen. Uuden hallin sijoittumista osoitteeseen Airokuja 1 nykyisten toimitilojen välittömään läheisyyteen on pidettävä perusteltuna.

Puumalan kunnan johtosäännön mukaan alle 400 kerrosneliömetrin teollisuusrakennusten luvista päättää rakennustarkastaja ja sitä suuremmista rakennusmassoista päätöksen tekee tekninen lautakunta.

Rakennuspaikka on tällä hetkellä rakentamaton.

Rakennuslupaa haetaan rakennuksen pääpiirustuksilla. Ennen rakentamisen aloittamista hankkeeseen ryhtyvän tulee toimittaa rakennuksen rakennekuvat rakennusvalvontaan. Niiden hyväksymisestä, suoritettavista katselmuksista ja mahdollisista lausuntopyynnöistä ja muista lisäselvityksistä päättää rakennustarkastaja.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta myöntää Sav Yachts Oy:lle luvan 480 kerrosneliömetrin suuruisen korjaamohallin rakentamiselle kuvaustekstissä kerrotuin perustein ja ehdoin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00