Tekninen lautakunta, kokous 16.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Poikkeamishakemus 623-407-3-56

PuuDno-2019-249

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa nykyisen lomarakennuksen laajentamiseksi 60 kerrosneliömetrillä. Poikkeamista joudutaan hakemaan myös Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 5.3 määritellystä rakennuksen vähimmäisetäisyydestä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Nykyisen lomarakennuksen etäisyys rannasta on 21 metriä ja laajennuksen jälkeen etäisyys pienentyisi kolmella metrillä 18 metriin. Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan vapaa-ajan asunnon tulisi sijaita 25 metrin päässä rannasta.

Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Ihalaisenkylässä, tila nimi Laukonranta, rn:o 623-407-3-56. Rakennuspaikan pinta-ala on 11 900m2.

Poikkeamislupaa haetaan oikeusvaikutteisen Puumalan Hurissalon yleiskaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle RA.

Rakennuspaikalle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-asunnon ja enintään neljä talousrakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on 200 k-m2.

Hakemuksen mukaan nykyistä lomarakennusta on tarkoitus laajentaa rakentamalla rakennuksen kylkeen 60 kerrosneliömetrin suuruinen, makuuhuoneen ja olohuoneen käsittävä laajennusosa.

Rakennuspaikalla on tällä hetkellä saunarakennus 10 k-m2, aitta 25 k-m2 sekä nykyinen lomarakennus 25 m2. Tällä hetkellä rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 60 k-m2 ja haetun kokoisen laajennuksen jälkeen rakennettua olisi 120 k-m2. Rakennusoikeutta jäisi jäljelle vielä 80 k-m2.

Naapurit on asianmukaisesti kuultu ja he eivät ole tehneet muistutuksia poikkeamishakemuksesta.

Hakija on perustellut poikkeamishakemustaan sillä, että rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle, tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Se ei hakijan mukaan haittaa luonnonsuojelua tai vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Hakija pitää rakentamisen määrää vähämerkityksellisenä.

Toimitetussa laajennuksen pohjapiirroksessa uudisosan pinta-ala on 51,5 k-m2. Tällä laajuudella rakennuksen etäisyys rannasta olisi ilmoitettu ja paikan päällä mitattu 18 metriä.

Tekninen johtaja ja maankäyttöteknikko ovat käyneet paikan päällä 2.1.2020. Rakennuspaikka todettiin haasteelliseksi maastonmuotojensa puolesta. Heti rakennuksen takaa alkaa jyrkkä, nopeasti kohoava ja paljas kalliorinne, joka ei mahdollista nykyisen rakennuksen tai tulevan laajennusosan sijoittamista kauemmas rannasta. Laajennusosan vieressä on valmis jätevesijärjestelmä, joka puolestaan rajoittaa laajennusosan laajentamista rannan suunnassa. Laajennusosa sijoittuu valmiiksi raivatulle ja tasoitetulle tulopihalle. Rakennuksen ja rannan välissä on hyvä suojapuusto. 

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää laaditun pohjapiirroksen suuruisena eli 51,5 kerrosneliömetrin suuruisena. Laajennusosaa on käytännössä mahdotonta sijoittaa muuten kuin on esitetty. Rantaetäisyys säilyy edelleen varsin hyvänä ja rannassa on hyvä suojapuusto. Etäisyys ainoaan naapuriin jää suureksi ja näköyhteys vähäiseksi, eikä naapurilla ole ollut huomautettavaa laajennushankkeesta. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Sijaintikartta, asemapiirros ja pohjapiirustus ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Puumalan kunnan tekninen lautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan 51,5 kerrosneliömetrin suuruisen loma-asunnon laajennusosan rakentamiselle rakennusjärjestyksen määräämää minimirantaetäisyyttä lähemmäksi kuvaustekstin perustein.  Kohde sijaitsee Puumalan kunnan Ihalaistenkylässä, tilalla Laukonranta, rekisterinumero 623-407-3-56.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on keskiviikko 22.1.2020. Päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00