Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Kunnanvaltuuston kokouksen 24.8.2020 laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2020-30

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 24.8.2020 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

30 §  Kuoreksenniemi-Sahanlahti asemakaavan muuttaminen
- tiedoksi: kaavoittaja/Järvi-Saimaan Palvelut Oy
- ote: Etelä-Savon Ely-keskus
- kuulutus: Puumala-lehti, kunnan ilmoitustaulu sekä kunnan verkkosivut.

31 §  Vuoden 2020 hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelman toteutumisen arviointi
- ei toimenpiteitä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.