Kunnanhallitus, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Puumalan maa- ja asuntopoliittisen ohjelman valmisteluryhmän nimeäminen

PuuDno-2022-122

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä, jotka saavat tavoitteensa osin kuntasuunnittelusta. Maapolitiikan, yleiskaavoituksen, asunto- ja elinkeinopolitiikan sekä muun kuntasuunnittelun vuorovaikutuksella varmistetaan kunnan strategisen suunnittelun onnistuminen.

Puumalan kunnan uuden kuntastrategian yksi painopiste on laatuasuminen ja tämän painopisteen tavoitteita ovat:

  • asiakaslähtöinen lupa- ja kaavoitusprosessi
  • edistetään kerrostalo- ja rivitaloasumisen asuntotuotantoa
  • kasvatetaan omarantaisten tonttien tarjontaa
  • edistetään vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi
  • mahdollistetaan senioreiden yhteisöllistä asumista
  • toimivat tietoliikenneyhteydet
     

Lisäksi etenkin Saimaa ja Yrittäjyys -painopisteiden tavoitteiden toteutuminen vaatii aktiivista ja ennakoivaa maapolitiikkaa. Näitä tavoitteita on syytä huomioida uudessa maa- ja asuntopoliittisessa ohjelmassa. 

Puumalan kunnan nykyinen maa- ja asuntopoliittinen ohjelma on laadittu vuosille 2017-2021.

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maa- ja asuntopoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Ohjelma antaa tietoa kunnan maankäyttöön liittyvästä toimintapolitiikasta niin tontin ostajalle, maanomistajille, rakennusliikkeille kuin päättäjillekin.

Maapolitiikan tavoitteita ovat mm. hyvän ja tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen turvaaminen, kohtuuhintaisen tonttimaan tarjonnan edistäminen sekä yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen.

Hyvinhoidettu maankäyttö on edellytys tulokselliselle asunto-ohjelmalle. Asuntotuotannossa markkinaehtoisuus lisääntyy ja valtion tuki asuntotuotannossa on vähenemässä. Valtion tukema asuntotuotanto ohjautuu herkästi kasvukeskuksiin ja niiden kehyskuntiin.

Väestö ikääntyy ja yksinasuvien määrä lisääntyy. Tämä lisää pienten asuntojen kysyntää, joka ilmenee liikuntarajoitteisten erikoisasuntojen kysynnän lisäyksenä.

Korjausrakentaminen lisääntyy edelleen painottuen asuntokannan ylläpitävään toimintaan.

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma tulisi käydä läpi ja tarvittaessa tarkistaa valtuuston vaihtuessa sekä tarvittaessa kuntastrategian, elinkeinopolitiikan linjausten tai yleiskaavoituksen niin vaatiessa.

Maa- ja asuntopoliittisen ohjelman valmistelua varten on tarpeen nimetä työryhmä, jossa on sekä luottamushenkilö- että virkamies/työntekijäedustus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Puumalan kunnanhallitus päättää valita maa- ja asuntopoliittista ohjelmaa valmistelevaan työryhmään:

työnjohtaja Keijo Montosen
tekninen johtaja Kimmo Hagmanin, joka toimii myös ohjelman vastuuvalmistelijana
asuntosihteeri Maiju Hallivuon 
sekä luottamushenkilöiden edustajat 

ja pyytää Puumalan Vesiosuuskuntaa nimeämään ryhmään oman edustajansa

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus nimesi työryhmään luottamushenkilöedustajiksi teknisen lautakunnan pj. Mika Hämäläisen ja valtuuston II vpj. Vesa Koivulan. 

Tiedoksi

tekninen toimi, palkkahallinto, Puumalan vesiosuuskunta 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00