Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ostotarjous Keskustie 3 - 5 välinen tontti

PuuDno-2021-57

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta omistaa pienen, Keskustie 3 ja Keskustie 5 välisen tontin, joka sijoittuu kahden asuin- ja liikekiinteistöksi kaavoitetun rakennuspaikan väliin ja on tarkoitettu käytettäväksi paikoitusalueena. Tontilla ei ole rakennusoikeutta.

Yksityishenkilö, jolla on toimittamansa kauppakirjan mukaan hallintaoikeus Keskustie 5:ssä sijaitsevaan kiinteistöön, on tehnyt kunnalle avoimen ostotarjouksen ko. tontista, koska tontin omistaminen helpottaisi hänen liiketoimintaansa sekä olisi kiinteistön kulkemisen kannalta välttämätön.

Kyseistä aluetta rasittavat tällä hetkellä lukuisat keskeneräiset rakennuslupaprosessit. Keskustie 5:ssä on vailla rakennuslupaa oleva rakennelma/rakennus, jonka rakennustyöt on määrätty keskeytettäväksi ja päätös on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä yksityishenkilön tekemän valituksen asiasta. Rakennuksella/rakennelmalla ei myöskään ole rakennus- tai toimenpidelupaa. Tätä koskeva asia on palautunut kunnan rakennustarkastajan käsiteltäväksi Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Lisäksi viereiselle kiinteistölle on vuonna 2018 vuokrattu pieni alue kyseisestä kunnan omistamasta maa-alueesta terassin rakentamista varten.

Edellä mainituista syistä tontin myymistä tällaisessa tilanteessa ei voida katsoa kunnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hylätä annetun ostotarjouksen.

Kunnanhallitus katsoo, että tekninen johtaja voi toimivaltuuksiensa mukaisesti solmia maa-alueesta enintään kolme vuotta kuntaa sitovan vuokrasopimuksen. Vuokrasopimusta ei tule kuitenkaan solmia ennen kuin alueen kiinteistöillä sijaitsevien rakennusten/rakennelmien lupa-asiat on saatu lainmukaisiksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ostotarjouksen jättänyt, tekninen johtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00