Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Lausunto kunnallisvalitukseen koskien Hurissalon osayleiskaavan päivittämistä

PuuDno-2019-92

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus kehottaa Puumalan kuntaa antamaan lausuntonsa Puumalan kunnanvaltuuston päätöksestä 14.12.2020 § 58 tehdyn valituksen johdosta ja toimittamaan kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olleet asiakirjat ja muut tarvittavat selvitykset. Valitus koskee Puumalan Hurissalon osayleiskaavan muutoksen hyväksymättä jättämistä kiinteistöllä 623-417-1-117. Valittaja on halunnut siirtää yhden rakennuspaikan omistamallaan alueella mielestään paremmalle rakennuspaikalle. Lausunto ja pyydetyt asiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään 22.2.2021. Kunnallisvalitus oheismateriaalina.

Puumalan kunnan hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu selityksen antaminen valtuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.