Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kunnanvaltuuston kokouksen 18.1.2021 laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2021-11

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §: mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 18.1.2021 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

3 §    Kunnanjohtajan vaali
- ote: virkaa hakeneet, taloushallinto/palkkahallinto

4 §    Maanvuokrasopimuksen option käyttäminen, vuokraoikeuden siirto ja muutokset vuokrasopimukseen Adverento Travel Oy:n osalta
- ote: Adverento Travel Oy
- tiedoksi: teknisten palvelujen toimiala, taloushallinto

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.