Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet:
- Itä-Suomen päidehuollon kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 26.11.2020
- Etelä-Savon pelastuslautakunta, 17.12.2020
- Etelä-Savon soisaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 21.1.2021 ja 4.2.2021
- Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus 27.1.2021

2. Valtiovarainministeriön päätös 30.12.2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuonna 2021: Puumalan kunnan peruspalvelujen valtionosuus 7 533 538 €, kotikuntakorvausmenot -96 806 €, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus -458 678 €.

3. Vammaisjärjestöjen kannanotto 20.1.2021: Kuntavaalien äänestyspaikkojen saavutettavuus turvattava.
Esteryläiset vammaisjärjestöt tekivät 20.1.2021 Etelä-Savon kunnille yhteisen kannanoton, jossa järjestöt muistuttavat kuntia huolehtimaan tulevien kuntavaalien yhteydessä kaikkien äänestyspaikkojen saavutettavuudesta.
Jokaisella vaalipaikalle on oltava esteetön ja sujuva kulku erilaisia apuvälineitä käyttäville kuntalaisille. Lisäksi tulee taata, että jokaisen äänioikeutetun äänestysprosessi sujuu kaikilta osin hyvin. Järjestöt muistuttavat myös eri tavoin vammaisten henkilöiden oikeudesta käyttää halutessaan myös omaa avustajaansa tai läheistään äänestäessään. Tilat tulee olla niin suunniteltu, että vaalisalaisuus säilyy. 
Kuntalaisille, jotka eivät tilanteensa vuoksi pysty saapumaan äänestyspaikoille, on järjestettävä mahdollisuus kotiäänestykseen.
Kannanoton ovat allekirjoittaneet Etelä-Savon CP-yhdistys ry, Etelä-Savon Näkövammaiset ry, Etelä-Savon neuroyhdistys ry, Mikkelin Seudun Epilepsiayhdistys ry, Mikkelin Seudun kehitysvammaisten tuki ry, Mikkelin Seudun reumayhdistys ry ja Yhdenvertainen Etelä-Savo ry.

4. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus marras- ja joulukuulta 2020.

Puumalan työvoima Työttömät työnhakijat Työttömyysaste
     
Marraskuu    849 72 8,5 %
Joulukuu      849 77 9,1 %

 

5. Selonteko Puumalan kunnan Digituki-toiminnasta vuonna 2020. Selonteko oheismateriaalina.
 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.