Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Edustajan nimeäminen SYTYKE-hankkeen ohjausryhmään

PuuDno-2020-215

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta on yhdessä nuorisotoimen ja elinkeinotoimen kesken valmistellut hankkeen, jonka keskeinen tehtävä on saada nuoria henkilöitä paikkakunnan yritysten työntekijä- ja kehittämisvoimavaroiksi. Hankevalmistelu on pohjautunut Puumalan kuntastrategiaan 2018-2025 sekä syksyn 2019 valtuustoseminaariin. Valmistelussa on kuultu paikkakunnan yrittäjien rekrytointitarpeita ja yrittäjäjärjestöä. Lisäksi valmistelun aikana on oltu yhteydessä Etelä-Savon maakuntaliittoon hankerahoituksen järjestämistä varten.

Hankkeen tarkoituksena on pestata yritysten palvelukseen nuoria, joilla on kytkös paikkakuntaan. Nuoret toimivat työharjoittelijoina tai kesätyöntekijöinä sekä he voivat tehdä opinnäytetöitä. Lisäksi nuorten apu yrittäjille on tuoda uusia ideoita, ehdotuksia, osaamista sekä tekeviä käsiä yrittäjien avuksi ja yritysten kehittämiseen. Nuorille tarjotaan mahdollisuus toteuttaa yritysten kehittämiskokeiluita.

Yrittäjien ja nuorten sekä oppilaitosten välisen yhteistyön käynnistämiseen ja hankkeen toimenpiteiden organisointiin palkataan iältään nuori ja yrityskehitystä hallitseva henkilö, ”nuorisoyrityskehittäjä”. Hankkeen nimi ”SYTYKE” kuvaa uusien voimavarojen sytyttelemistä ja luomista yrittäjille sekä nuorille, paikkakunnan rakennemuutos- ja koronahaasteiden keskellä.

Vuoden 2020 aikana maakuntaliitossa on avattu uusi rahoitusmuoto maakunnan omaehtoista kehittämistä varten. Maakuntaliiton harkinnan mukaan määrärahaa on mahdollista kohdentaa koronavirusepidemian alueen kehittämiselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen. Haettava tukisumma voi olla enintään 50.000 euroa, mikä rajoittaa hankkeen kokoa. Nuorisoyrityskehittäjän työpanos jää sen vuoksi 75 % laajuiseksi.

Hankkeen toteutusaika on 2.1.2021- 31.5.2022. Hankekauden kokonaiskustannukset ovat 62.500 euroa ja sille haetaan 80 % tuki maakuntaliitosta. Kunta toimii hankkeen hallinnoijana. Tarvittava omarahoitusosuus on 20 %.

Liitteenä hankesuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hakea liitteen mukaiseen hankkeeseen rahoitusta Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Maakuntahallitus on vahvistanut että SYTYKE-hanke voi käynnistyä ja myöntää sille haetun summan mukaisesti tukirahoituksen 50.000 €.

Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeella on ohjausryhmä, johon kuuluu Puumalan kunnan elinkeinokehittäjä, vapaa-aikasihteeri, kaksi nuorisovaltuuston edustajaa, yrittäjien edustaja sekä kunnanhallituksen edustaja sekä hankkeeseen palkattava nuorisoyrityskehittäjä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä edustajansa SYTYKE-hankkeen ohjausryhmään.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi Laura Pitkosen edustajaksi SYTYKE-hankkeen ohjausryhmään.

Tiedoksi

Nimetty edustaja, SYTYKE-hankkeen ohjausryhmä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00