Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Avustushakemus 4H-toimintaan

PuuDno-2020-19

Valmistelija

 • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi
 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan 4h-yhdistys ry anoo 24.11.2020 päivätyllä kirjeellä vuodelle 2021 avustusta 10 000,00 euroa seuraavin perustein.

" 4H-järjestö on sekä valtakunnallinen että myös kansainvälinen kansalaisjärjestö, jonka toimintaympäristö on vuosikymmenten aikana hieman muuttunut. Alkutuotannon parissa toimineesta maatalouskerhojärjestöstä on kehittynyt laaja-alainen nuorten elämänhallintaa, tasapainoista kehitystä ja kasvatusta sekä myös yritteliäisyyttä tukeva järjestö. 4H-yhdistystoiminnassa opetetaan lapsille/nuorille käytännön- ja kädentaitoja. Toiminta on monipuolistunut valtavasti ja se ulottuu myös taajamiin. Paikallistasolla 4H-toiminta on pystynyt mukautumaan muutoksiin varsin hyvin. 4H-yhdistyksen tavoitteena on kasvattaa nuorista henkilökohtaisella neuvonnalla, harrastustoiminnalla sekä kerhoissa tapahtuvalla työskentelyllä valistuneita, itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan pystyviä kansalaisia.

4H-toiminnassa keskeistä on tekemällä oppiminen. Yhdessä tekemisen kautta nuoret omaksuvat arvoja ohjaajalta, toisiltaan ja vanhemmilta. 4H-toimintaan kuuluu arvoja, jotka mahdollistavat ihmisen tasapainoisen kasvun yhteydessä luontoon ja kulttuuriin.

Puumalan 4H-yhdistys toimii kirkonkylässä. Lisäksi yhdistys järjestää erilaisia retkiä, koulutuksia, tutustumiskäyntejä koululaisille sekä nuorisotalolla toimintaa ja muita tapahtumia nuorille. Lisäksi olisimme mukana Mäntyharjun ja Pieksämäen yhdistyksien kanssa luonnontuote -kehittämishankkeessa. Työllistämme nuoria erilaisiin työtehtäviin. Puumalan 4H on tunnettu monipuolisesta ja hyvästä ”Kolme askelta työelämään” -toiminnastaan 6–28-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Ensimmäinen askel:
6–12-vuotiaille suunnatuissa säännöllisissä ja ohjatuissa 4H-kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti elämänhallintaa tukevia käytännön ja käden taitoja. Samalla he oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. Kerhojen ohjaus ja pedagogiikka tukevat työelämässä ja yrittäjyydessä tarvittavien ominaisuuksien kehittymistä. Kerhoissa tarjotaan lapsille monipuolisia oppimiskokemuksia ja aiheina ovat mm. taitavat kädet, koti ja keittiö, eläimet, luova toiminta sekä viestintä ja vuorovaikutustaidot. 4H-kerhoille tehdään kerhokaudeksi toimintasuunnitelma yhdessä kerhoon osallistuvien lasten kanssa. Kerhokauden päätteeksi toiminnasta kerätään palautetta ohjaajilta, kerholaisilta ja vanhemmilta.  Kerho kokoontuu säännöllisesti 1–2 viikon välein ja kestää kerrallaan n. 1–2 tuntia. 4H-kerhojen sisällöt täydentävät peruskoulun opetussuunnitelmia ja kerhot tarjoavat mahdollisuuden erilaisten taitojen oppimiseen koulun ulkopuolella. Jokaiselle kerholle laaditaan yhdessä lasten kanssa kerhon säännöt ja turvallisuussuunnitelma. Kerhoja ohjaavat paikalliset, koulutetut 15 vuotta täyttäneet nuoret yhdessä tai erikseen toiminnanjohtajan kanssa. Puumalan 4H-yhdistyksen vastuulla on organisoida kerhot ja huolehtia ilmoituksista ja yhteydenotoista kouluille kerhoihin liittyvistä asioista.

4H rekrytoi ja kouluttaa kerhonohjaajat ja palkkaa kaksi kerhonohjaajaa.

Tarjottavat kerhot:
Kokkikerho kokoontuu lukukausittain n. 16 kpl / 2h/kerhokerta (mm. paikka).
Monitoimikerhokokoontuu lukukausittain n. 16 kpl / 1h/krt  (mm. paikka).
Monitoimikerho kokoontuu lukukausittain n. 16 kpl / 2h/krt  (mm. paikka).

Päiväleirit
Päiväleirit toteutetaan yhteistyössä kunnan nuorisopalvelujen kanssa.
Päiväleirejä toteutetaan 1-6 luokkalaisille (kesto 5 päivää).

Toinen askel:

13 v täyttäneet ja sitä vanhemmat nuoret osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämiin valmennuksiin, koulutuksiin ja kursseille, joiden kautta heillä on edelleen mahdollisuus saada työtä. Lisäksi nuoria valmennetaan niihin käytännön töihin, joihin he ovat 4H:n kautta työllistymässä (esim. vanhusten virikeohjaus, vihertyöt, dogsitter, lastenhoito, siivous ja muu kotipalvelu jne.) Nuorten koulutuksissa tehdään yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa.

Nuorille tarjotut koulutukset, joiden avulla on helpompi työllistyä ja 4H-yrittää:
Pitkin vuotta: 4H yrityskurssi, 13–28 v 
Ajokortti työelämään -koulutus 9-luokkien oppilaille OP-yhteistyönä
Osaava kerhonohjaaja-koulutus: Puumalan kunnalle maksuton, sisältyy 4H-kerhojen sopimushintaan

Kolmas askel:

Työllistäminen:

Puumalan 4H-yhdistys organisoi 15 v täyttäneiden nuorten työllistämistä erilaisiin työpalvelutehtäviin (mm. kerhonohjaus, leiriohjaus, dogsitter, lastenhoito, vihertyöt, kodinhoito ja siivous, vanhusten virikeohjaus, ympäristötyöt). Asiakkaina eli työn tilaajina voivat olla yritykset, yhteisöt tai yksityiset kotitaloudet. Erityisesti kiinnitetään huomiota 15–17-vuotiaiden ensimmäisiin työkokemuksiin. Yhteistyötä tehdään Puumalan kunnan kanssa.

Nuorten yrittäminen:
Puumalan 4H-yhdistys innostaa ja ohjaa 13 v. täyttäneitä nuoria harrastuksenomaisesti 4H-yritysten perustamisessa ja nuorten itse itsensä työllistämiseen yrittäjinä sekä järjestää nuorille tilaisuuksia myydä tuotteitaan sekä palveluitaan. Yhteistyössä hyödynnetään Puumalan satamapalveluita.

Puumalan 4H-yhdistys palkkaa toiminnanjohtajan ja mahdollisuuksien / tarpeen mukaan muuta henkilöstöä. Päiväleireillä ja nuorten työelämäkursseilla on mahdollista kerätä myös osallistumismaksu, jolla katetaan osa kustannuksista.

Kerho- ja päiväleiritoiminnan osalta 4H-yhdistys etsii kokoontumistilat, suunnittelee kerhot ja leirit, rekrytoi ja kouluttaa ohjaajat, markkinoi kerhot ja leirit, tilastoi ja raportoi. Puumalan kunta antaa 4H-kerhojen kokoontumistilat maksutta yhdistyksen käyttöön sekä yhdistykselle mahdollisuuden markkinoida kerhoja ja leirejä kunnan tiedotuskanavien kautta (esim. koulut, tapahtumatiedotteet ja po1nt.fi).

Nuorten työllistämisessä 4H-yhdistys rekrytoi nuoret ja kouluttaa heidät tehtävään toimien työnantajana. Työsuhteissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia ja nuorille maksetaan vähintään tes:n mukaista palkkaa.

Puumalan 4H-yhdistys vastaa sopimuksen mukaisen toiminnan tiedottamisesta.

Puumalan 4H-yhdistys toimittaa Puumalan kunnalle tiedot edellisen vuoden toteutuneesta toiminnasta alkavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Käytännön toimintaa vuoden aikana muokataan yhteistyössä niin, että tarve ja tavoitteet sekä tarjonta kohtaavat.

Muut sopimusehdot:

4H-yhdistyksellä on toiminnan vastuuvakuutus ja 4H-tapahtumia koskeva tapaturmavakuutus jäsenille. Lähtökohtana on, että toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret liittyvät yhdistyksen jäseniksi. 4H on kansalaisjärjestö, jonka toiminta perustuu jäsenyyteen. Sopimus sisältää 4H-toimiston ja sen kaluston maksuttoman käyttöoikeuden.

Puumalan kunta maksaa yhdistykselle em. toiminnasta 10 000 euroa/vuosi, alv 0 %. Summa maksetaan yhdistyksen tilille (FIxx xxxx xxxx xxxx xx) 15.1. mennessä.

Sopimus on voimassa 1.1. - 31.12.2021. Määräaikainen sopimus on kummankin osapuolen irtisanottavissa 6 kk:n irtisanomisaikaa noudattaen.

Sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Sopimuksen jatkumista vuodelle 2022 käsitellään kevään yhteistyöneuvottelussa ja kunnan talousarvion laadinnan yhteydessä syksyn 2021 aikana.

Tämän avustuksen merkitys on yhdistyksellemme todella suuri, onhan Puumalan kunnan kärkitavoitteena lapset ja nuoret ja heidän perheensä.

Puumala 24.11.2020                                          

puheenjohtaja                                           toiminnanjohtaja"

 

Kunnanjohtaja on valmistellut avustuksen sijaan liitteenä olevan Puumalan kunnan ja Puumalan 4H-yhdistys ry:n yhteistyösopimuksen yhdessä nuorisopalvelujen kanssa. Yhteistyösopimuksella saadaan kunnan maksamille rahoille varma vastine, jota pelkkä avustuksen myöntäminen ei takaa. Yhteistyösopimuksen arvo on enimmillään noin 10 000 €.

Puumalan 4H-yhdistys ry on tehnyt 13.2.2021 seuraavat muutosehdotukset yhteistyösopimukseen:

 • Pyydämme ja toivomme, että Puumalan 4H-yhdistykselle myönnettäisiin lasten ja nuorten kerhotoiminnan käynnistämistä ja vuotuisten toimintojen toteuttamista varten perusavustus 5 000 €. Tämän lisäksi olisi suoriteperusteinen korvaus ns. tulososa (yhteistyösopimusluonnos), joka maksettaisiin takautuvasti erikseen sovittavalla aikataululla yhteistyösopimuksen mukaisista toiminnoista.
 • Yhteistyösopimuksen muutokset:
  • yhteistyösopimuksessa olevat kolme kerhoa olisivat leivontakurssi, kokkikerho, pelikerho/liikuntakerho sekä lisäksi nuorisotilatoiminta 4-6 -luokkalaisille
  • kerhojen toimintaviikkojen määrää ei ole määritelty
  • lisäyksenä maininta, että 4H-Yrityskurssi järjestetään yhteistyössä Sulkavan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajan kanssa. Suunnitelma olisi maalis-huhtikuu 2021.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää

 • myöntää Puumalan 4H-yhdistykselle perusavustusta 2 000 €
 • hyväksyä liitteenä olevan yhteistyösopimuksen, josta on poistettu vuosittainen toimintaviikkojen määrä sekä lisätty 4H-Yrityskurssin järjestäminen yhteistyössä Sulkavan 4H-yhdistyksen kanssa.
 • että yhteistyösopimuksen toimeenpanosta kunnan osalta vastaa vapaa-aikasihteeri.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Puumalan 4H-yhdistys ry., vapaa-aikasihteeri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00