Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Poikkeamishakemus 623-439-5-1

PuuDno-2020-195

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi Puumalan kunnan Sepänkylän kylän kiinteistölle Äkkijyrkkä, kiinteistötunnus 623-439-5-1, jonka pinta-ala on 14 600 m2. Kiinteistön osoite on Autioniementie 287 B, 52200 Puumala.

Poikkeamista haetaan Puumalan kunnan itäosien rantaosayleiskaavan loma-asuntojen korttelialueeksi (RA) merkitylle rakennuspaikalle. Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan yli 4000 m2 suuruisen RA-rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on 200 kerrosneliömetriä. Saman rakennusjärjestyksen määräysten mukaan vakituiseen asuinkäyttöön (AO) tarkoitetun uuden rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 5000 m2. Rakennuspaikka täyttää vakituisen asumisen pinta-alavaatimuksen.

Hakemuksen mukaisen asuinrakennukseksi muutettavan loma-asunnon kerrosala on 101 k-m2. Rakennuspaikalla on myös rantasauna 18,0 k-m2, sekä grillikatos. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 119 k-m2. Rakennusten koot ja lukumäärä täyttävät kaavan ja rakennusjärjestyksen määräykset.

Rakennuspaikka sijaitsee hyvän tieyhteyden päässä. Päärakennus on valmistunut kesällä 2020 ja on kaikilta osin vakituiseen asumiseen soveltuva. Kiinteistöllä oleva suojapuusto on hyvä ja päärakennus sopeutuu materiaaleiltaan ja väritykseltään ympäristöön.

Kiinteistöllä käytettävä vesi otetaan omasta kaivosta. Mustat jätevedet johdetaan umpisäiliöön, harmaat jätevedet imeytetään asianmukaisesti. Rakennuksessa on oma maalämpöjärjestelmänsä.   

Hakijat ovat teettäneet rakennuksestaan energiaselvityksen. Energiatodistuksen (B-luokka) mukaan rakennus täyttää energiatehokkuusluokaltaan uusilta asuinrakennuksilta nykyisin vaadittavan tason.

Hakijat perustelevat poikkeamishakemustaan muutolla kyseiselle kiinteistölle. Heillä on pitkäaikainen historia kuukausien mittaisesta mökillä asumisesta ja upouuden vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi mahdollistaa ympärivuotisen asumisen.

Tekninen johtaja on käynyt paikan päällä.

Naapurikiinteistön omistajat on kuultu, eikä heillä ole ollut hankkeesta huomautettavaa.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää.

Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisluvan myöntäminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kiinteistön 623-439-5-1 omistajille poikkeamisluvan loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi Puumalan kunnan Sepänkylän kylässä kiinteistöllä Äkkijyrkkä edellä esitetyillä perusteilla.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 15.10.2020.

Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.  

 

Hallintopäällikkö Annakaisa Arilahti poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.
Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän käsittelyn ajan kunnanjohtaja Matias Hilden.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, rakennustarkastaja, ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00