Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Liittyminen Etelä-Savon yrityskummien kannattajajäseneksi

PuuDno-2020-199

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Yrityskummitoiminnassa on Suomessa mukana verkostoituneesti 1 200 yrityskummia, joista 35 jäsentä toimii Etelä-Savossa. Yrityskummit ovat kokeneita yrittäjiä, yritysjohtajia ja elinkeinoelämän asiantuntijoita. Yrityskummit toimivat luottamuksellisesti ja heidän toimintansa on yrittäjille maksuttomia. Kummitoiminta on aina luottamuksellista. Toiminnan päärahoittaja on TEM.

Etelä-Savon Yrityskummien maakunnallisia kannattajajäseniä ovat OP Suur-Savo, Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit sekä Juvan ja Mäntyharjun kunnat. Etelä-Savon yrityskummit ovat esittäneet myös Puumalan kunnan liittymistä tähän joukkoon. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on sääntöjen mukaan 400 € + 0,02 €/asukas eli Puumalan osalta se olisi vuodessa noin 440 euroa.

Lisätietoa toiminnasta löytyy osoitteesta https://www.yrityskummit.fi/

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää liittyä Etelä-Savon yrityskummien kannattajajäseneksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon yrityskummit

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00