Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Lausunto ESSOTE:n talousarvioluonnoksesta vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023

PuuDno-2020-71

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

ESSOTE:n hallituksen esityslistalla (8.10.) on pyyntö jäsenkunnille lausunnosta koskien ESSOTE:n vuoden 2021 talousarviota ja -suunnitelmaa. Lausuntoa on määrä pyytää lokakuun loppuun mennessä. Lisäksi ESSOTE on järjestämässä kuntakokousta 27.10.2020.

Lausuntoluonnos valmistellaan kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion luonnoksesta seuraavaa:

Talousarviosta yleensä ja palkkaharmonisoinnista

Yleisesti ottaen voi todeta, että talousarvioluonnos ei ole kokonaisuutena hyväksyttävissä.

Vuoden 2021 talousarvioluonnokseen on sisällytetty yli 15 miljoonan palkkamenojen kasvu, mikä on yli 10 % suhteessa vuoden 2020 ennusteeseen. Myös palvelujen ostojen kustannusnousu on korkea. Talousarviosta tai muusta saatavilla olevasta valmisteluaineistosta ei käy riittävällä tavalla selväksi näin korkean menokasvun taustat. Perusteluteksteissä on viitattu runsaasti palkkaharmonisaatioon, mutta sen vaikutuksia ei ole tarkemmin eritelty.

Puumalan kunta pitää mahdottomana ajatuksena lähteä toteuttamaan sellaisia palkkaharmonisointeja, joiden kustannusvaikutukset ovat näin korkeat. Kunnilla ei ole mahdollisuutta rahoittaa yli 10 prosentin menolisäyksiä, ja käytännössä niiden rahoitustarve tulisi johtamaan laajoihin irtisanomisiin ja esimerkiksi keskussairaalatoiminnan alasajamiseen. Näillä toimilla on huomattava vaikutus koko Etelä-Savon muutenkin heikentyneeseen taloudelliseen tilanteeseen.

Harmonisoinnin toteuttamista ja tarvetta on väistämättä mietittävä uudelleen. Ensisijaisesti tulee lähteä uudistamalla ESSOTE:n palkkausjärjestelmää sellaiseksi, että epärealistinen harmonisointitarve tulee selvästi esitettyä pienemmäksi.

Harmonisointi muodostaa noin toteutettuna on ESSOTE:n jäsenkunnille mahdoton, eikä kymmenien miljoonien eurojen vuotuisten menolisäysten rahoittamiseen ole alueen kunnilla minkäänlaista mahdollisuutta, vieläpä tilanteessa jossa alueen veroaste on jo valmiiksi maan korkein. Mikäli ESSOTE ei itse löydä ratkaisuja asian hoitamiseksi, niin viime kädessä vaihtoehtona on koko vuonna 2017 toimintansa aloittaneen kuntayhtymän purkaminen ja palauttaminen ainoastaan erikoissairaanhoidon kuntayhtymäksi.

Puumalan palveluista

Puumalan kunta pitää paikkakunnan nykyistä palvelutasoa pääosiltaan hyvänä ja niin paikallinen henkilökunta kuin toimialajohto ovat tehneet hyvää työtä. ESSOTE:n toimialat ovat tehneet hyvää kehittämistyötä, palvelurakenne on Puumalassa saatu varsin hyvin tarvetta vastaavaksi ja palveluihin ollaan Puumalassa laajasti tyytyväisiä. Edelleen on tärkeää panostaa lähiesimiestyöhön ja johtamiseen, jotta henkilöstön mahdollisuudet onnistuneeseen työhön varmistetaan. Puumalan kunta haluaa edelleen tukea ESSOTEa riittävän hoitohenkilökunnan, erityisesti lääkärien, saatavuuden varmistamiseksi. Puumalan kunta on omassa talousarviovalmistelussaan varautunut Puumalan palveluasuntojen peruskorjauksen käynnistämiseen vuonna 2021.

Erityisen tärkeää on edelleen, että ESSOTE mahdollistaa paikallisesti toimivien ratkaisujen käytön ja alueiden erilaisuuden. Esimerkiksi Puumalassa saaristoisuus ja pitkät välimatkat vaikuttavat merkittävästi vaikkapa vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen toimintaan tai kotihoitoon. Näiden erojen on syytä näkyä palveluja suunniteltaessa, mitoitettaessa ja esimerkiksi hankintoja toteutettaessa.

 

Muuta

Puumalan kunta saa tällä hetkellä aiempaa paremmin ajantasaista taloustietoa ESSOTE:n toiminnasta.

Edelleen on tärkeää, että organisaatiossa laajasti ymmärretään se, että työtä tehdään nimenomaisesti yhteisten asukkaiden hyväksi. Esimerkiksi tukipalvelujen järjestämisen osalta yhteistyötä ja -ymmärrystä voitaisiin edelleen parantaa.

ESSOTE:n on syytä avata ostolaskunsa julkisesti internetiin päättäjien, kansalaisten ja median tarkasteltavaksi.

Yleisellä tasolla voi todeta, että ESSOTE:n omistajaohjaus ei ole riittävän hyvällä tasolla.

 

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

ESSOTE

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.