Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Kunnanvaltuuston kokouksen 28.9.2020 laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2020-30

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §: mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 28.9.2020 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

34 §  Valtuutettujen lukumäärä 1.6.2021 lukien
- tiedoksi: oikeusministeriö, keskusvaalilautakunta

35 §  Etelä-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen
- tiedoksi: Etelä-Savon pelastuslaitos

36 §  Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen
- tiedoksi: Etelä-Savon maakuntaliitto

37 §  Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi
- vastaus lausuntopalvelu.fi

38 §  Periaatepäätös Pistohiekan alueen kehittämisestä 2020-luvulla
- tiedoksi: Metsähallitus

39 §  Pistohiekan ranta-asemakaava-alueen kunnallistekniikan toteuttaminen
- tiedoksi: Metsähallitus

40 §  Maanvuokrasopimuksen solmiminen Adverento Travel Oy:n kanssa
- tiedoksi: Adverento Travel Oy

41 §  Määrärahamuutokset vuoden 2020 talousarvioon
- tiedoksi ja toimenpiteet: taloussihteeri

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.