Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Joukkoliikenteen järjestämisen yhteistyösopimuksen ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen

PuuDno-2020-193

Valmistelija

  • Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon ELY-keskus on laatinut uuden henkilökuljetusten järjestämisen yhteistyötä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmää ja joukkoliikenteen kustannusten jakamista koskevan yhteistyösopimuksen. Uusi sopimus tulee voimaan 1.6.2020 ja on voimassa toistaiseksi. Sopimus korvaa aiemman, 1.7.2014 voimaan tulleen sopimuksen.

 Tässä sopimuksessa sovitaan:

  • joukkoliikenteen suunnittelun ja seurannan yhteistyöstä, periaatteista ja menettelytavoista
  • kunnan ja ELY-keskuksen järjestämien joukkoliikennepalvelujen yhteensovittamisesta
  • kunnan osallistumisesta kuntalaisiaan palvelevan ELY-keskuksen järjestämien joukkoliikennepalvelujen kustannuksiin
  • alueella käytettävästä joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä
  • matkustajapalveluiden järjestämisestä ja aikatauluinformaatiosta
  • joukkoliikenteen rahoitus-, kustannus- ja suoritetietojen toimittamisesta valtakunnallisiin rekistereihin (esim. JUKU- ja KUKU-järjestelmä).

Kunta osallistuu ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Määritelty palvelutaso ohjaa joukkoliikennepalvelujen suunnittelua ja hankintaa seudullisina tai alueellisina kokonaisuuksina. Suunnittelun yhteistyöllä pyritään kaikkien henkilökuljetusten ja asiakkaiden liikkumistarpeiden yhteensovittamiseen markkinaehtoiset liikkumispalvelut huomioiden. Lisäksi kunnasta on edustaja Etelä-Savon alueellisessa henkilöliikennetyöryhmässä, jossa käsitellään ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen järjestämiseen sekä kehittämiseen ja kilpailuttamiseen liittyviä keskeisiä asioita.

Sopimuksen kohteena olevassa ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvassa liikenteessä on käytössä pääosin Mikkelin kaupungin lippu- ja maksujärjestelmä Waltti ja yhdessä vuoroparissa liikenteenharjoittajan lippu- ja maksujärjestelmä. Mikkelin kaupungin lippu- ja maksujärjestelmässä kaupunki vastaa Waltti-lippujen myynnistä ja asiakaspalvelusta. Liikenteenharjoittajan lippu- ja maksujärjestelmässä liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho vastaa asiakaspalvelu- ja myyntipisteiden järjestämisestä.

Rahoitussuunnitelmassa sovitaan kunnan rahoitusosuudesta kuntalaisiaan palvelevissa ELY-keskuksen joukkoliikennehankinnoissa. Käyttöoikeussopimukseen perustuvissa liikenteissä hankintakustannuksia jaetaan ELY-keskuksen ja reitin varrella olevien kuntien kesken rahoitussuunnitelmassa sovitun prosenttisosuuden mukaisesti. Ajokaudella 2020-2021 kuntien maksuosuus on 20% (sama kuin edellisellä kaudella). Puumalan kunnan osuus reitillä  Puumala-Mikkeli-Puumala on 12 000 € ja reitillä Puumala-Savonlinna-Puumala 2 905 €.

Liitteenä on Ely-keskuksen laatima yhteistyösopimus, rahoitussuunnitelma ja kuvaus Mikkelin Waltin ja liikenteenharjoittajan lippu- ja maksujärjestelmistä.

ELY-keskus pyytää kuntaa hyväksymään sopimuksen ja siihen liittyvän kuluvaa ajokautta 2020-2021 koskevan rahoitussuunnitelman 29.10.2020 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Pohjois-Savon Ely-keskuksen ja Puumalan kunnan välisen sopimuksen joukkoliikenteen järjestämisestä ja hyväksyy rahoitussuunnitelman ajokaudelle 2020-2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon Ely-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00