Hyvinvointilautakunta, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Yhtenäiskoulun valtakunnallisten kokeiden tulokset

PuuDno-2019-169

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
  • Anni Riikka Leskinen, peruskoulun rehtori, anniriikka.leskinen@puumala.fi

Kuvaus

Peruskoulun rehtori on toimittanut hyvinvointilautakunnalle koonnin keväällä 6.- ja 9. luokkien oppilaille järjestetyistä matematiikan, äidinkielen ja englannin kielen valtakunnallisista kokeista. Tulokset olivat seuraavat:

  • 9. luokan matematiikan kokeessa Puumalan arvosana oli hieman valtakunnallisen keskiarvon alapuolella. Suurimmalla osalla oppilaista valtakunnallisen kokeen numero oli sama tai yhtä alempi kuin kurssikokeiden arvosana. Muutamalla oppilaalla valtakunnallinen koe meni selvästi tunnilla ja kurssikokeissa osoitettua osaamista heikommin: Puumalan keskiarvo oli 6,64, valtakunnallinen keskiarvo 6,75.
  • 6. luokan matematiikan kokeessa Puumalan arvosana oli valtakunnallisen keskiarvoa korkeampi: Puumalan keskiarvo oli 7, valtakunnallinen keskiarvo oli 6,5.
  • 9. luokalle ei pidetty valtakunnallista koetta äidinkielessä, koska keväällä kävi ilmi, ettei Äidinkielen opettajain liitto julkaise valtakunnallista koetta tänä vuonna, kuten aiempina vuosina. ÄOL ei tehnyt koetta, koska Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) oli toteuttanut kokeen, jolla mitattiin suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärien keskeisiä tavoitteita eri sisältöalueilla. Puumalan yhtenäiskoulu ei ollut otoksessa mukana. Yhtenäiskoulu päätyi siihen, että 9.-luokkalaisten tasoa äidinkielessä mitattiin heidän oman Särmä-kirjasarjansa mukana tulleen päättökokeen avulla.Kokeen osa-alueet olivat vuorovaikutustilanteissa toimiminen, tekstien tulkitseminen ja tuottaminen sekä kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen. Kokeen keskiarvo oli 7,54. Kokeen tulokset eivät vaikuttaneet suoraan kurssiarvosanoihin, vaan ainoastaan korottava vaikutus huomioitiin. Tämä saattoi vaikuttaa siihen, kuinka tosissaan oppilaat tekivät kokeen.
  • 6. luokan äidinkielen ymmärtävän lukemisen, teknisen lukemisen ja oikeinkirjotuksen testeissä puumalalaiset jäivät alle ikäryhmän keskitason.
  • 1. luokan ääneen lukemisen testissä arvioitiin lukunopeuden kehittymistä joulukuusta 2018 toukokuuhun 2019. Kirjoituksen kehitystason mittarilla arvioitiin kirjoitustaidon kehittymistä joulukuusta 2018 toukokuuhun 2019. Molemmissa vertailuissa oli pääsääntöisesti tapahtunut kehitystä. Eniten kehitystä oli tapahtunut niiden oppilaiden osalta, jotka olivat saaneet erityisopettajan tukea suomen kielessä yleisen tuen lisäksi.
  • 9. luokan englannin kielen kokeessa puumalaisten keskiarvo oli sekä valtakunnallisen että itäsuomalaisen keskiarvon tasolla: Puumalan keskiarvo 57,69 pistettä, valtakunnallinen keskiarvo 57,73 pistettä, Itä- Suomen keskiarvo 57,89 pistettä.
  • 6. luokan englannin kielen kokeessa puumalalaisten keskiarvo oli valtakunnan keskiarvoa heikompi: Puumalan keskiarvo oli 6,31, valtakunnallinen keskiarvo oli 7/7+.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Puumalan yhtenäiskoulun valtakunnallisten kokeiden tulokset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruskoulun rehtori

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.