Hyvinvointilautakunta, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Hallintosäännön päivitys hyvinvointipalvelujen osalta

PuuDno-2016-229

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan hallintosääntöä on päivitettävä hyvinvointipalvelujen osalta, koska

  • peruskoulun apulaisrehtorin tehtäviä hoitavan luokanopettajan virka on jätetty täyttämättä ja virkaan kuuluva päätösvalta ei ole nyt kellään,
  • hallintosäännössä ei ole mainittu, kuka päättää varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 13 §:n mukaisesta varhaiskasvatusmaksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta,
  • hallintosäännössä ei ole mainittu, kuka päättää perusopetuslain (628/1998) 48 f §:n mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta.

 

Peruskoulun apulaisrehtorin tehtäviä hoitavan luokanopettajan tehtävät on siirretty peruskoulun rehtorille, joten päätösvaltakin on siirrettävä hänelle.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 13 §:n mukaan varhaiskasvatuksesta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lapsen vanhemman tai huoltajan lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulotuen myöntämistä.

Perusopetuslain (628/1998) 48 f §:n mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävä maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää lisätä Puumalan kunnan hallintosääntöön seuraavat ratkaisuvallat:

17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta

Peruskoulun rehtori päättää:

16. erityisen tuen antamisesta, jatkamisesta ja poistamisesta,
17. pidennettyyn oppivelvollisuuteen siirtämisestä,
18. luvan myöntämisestä koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin,
19. koulukuljetuksista sekä
20. aamu- ja iltapäivätoiminnan maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Päiväkodin johtaja päättää:

3. Varhaiskasvatusmaksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lapsen vanhemman tai huoltajan lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Lisäksi valtuusto päättää poistaa Puumalan kunnan hallintosäännöstä peruskoulun apulaisrehtorin tehtäviä hoitavan luokanopettajan päätösvallan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.