Hyvinvointilautakunta, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon

PuuDno-2020-2

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on lähettänyt kunnille kirjeen vammaisten henkilöiden osallistamisesta kunnalliseen päätöksentekoon.

Vammaisyleissopimuksen mukaisesti vammaiset henkilöt tulee osallistaa vammaisia henkilöitä koskeviin asioihin. Osallistaminen on ulotettava kaikkiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin toimiin, jotka voivat suoraan tai välillisesti vaikuttaa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseen. Täysimääräinen ja tehokas osallistaminen edellyttää vammaisten henkilöiden ottamisen mukaan myös paikallisiin ja alueellisiin päätöksentekoelimiin.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien kannalta merkittäviä päätöksiä tehdään kaikilla hallinnonaloilla. Osallistamisvelvoite koskee kaikkia niitä asioita, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden oikeuksien kannalta. Tällaisia ovat mm. liikenteeseen, yleisiin palveluihin, koulutukseen, vapaa-aikaan, urheilu- ja kulttuuritoimintaan sekä rakentamiseen liittyvät päätökset.

Kuntatasolla kuntalain mukaiset vammaisneuvostot ovat yksi tärkeä osallistamis- ja vaikuttamiskanava.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEn kirjeen vammaisten henkilöiden osallistamisesta kunnalliseen päätöksentekoon.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää saattaa vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEn kirjeen vammaisten henkilöiden osallistamisesta kunnalliseen päätöksentekoon kunnanhallitukselle, hyvinvointilautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle tiedoksi ja toimeenpantavaksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

  • merkitä vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan VANEn kirjeen vammaisten henkilöiden osallistamisesta kunnalliseen päätöksentekoon tietoonsa saatetuksi;
  • osallistaa vammaiset henkilöt päätöksentekoonsa VANEn kirjeen mukaisesti.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00