Hyvinvointilautakunta, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Puumalan kunnan kulttuuripalkinto 2020

PuuDno-2019-65

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain Puumalan kunnan kulttuuripalkinnon seuraavin kriteerein:

  • Vuosittain palkitaan kulttuurin saralla ansioitunut henkilö, ryhmä tai muu yhteisö, jotka ovat omistautuneet Puumalan kulttuuritoiminnan kehittämiselle.
  • Kulttuuripalkinto voidaan jakaa joko pitkäaikaisesta elämäntyöstä kulttuurin saralla tai yksittäisistä ja projektiluontoisista ansioista.
  • Kuntalaiset ja vapaa- ajan asukkaat voivat tehdä vuosittan ehdotuksia kulttuuripalkinnon saajasta kunnan markkinointipäällikölle.
  • Hyvinvointilautakunta päättää palkinnon saajasta markkinointipäällikön esittämien palkinnonsaajaehdokkaiden joukosta.
  • Palkinto myönnetään lahjakorttina palkitun valitsemaan puumalalaiseen kauppaliikkeeseen tai muuhun yritykseen. Lahjakortin arvo on 350 €. Lahjakortin lisäksi palkitulle luovutetaan kunniakirja sekä Puumalan historia I ja II - teokset.

 

Puumalan kunta on palkinnut vuosittan kulttuurin saralla ansioituneita kuntalaisia vuodesta 2013. Kuntalaisten ehdotusten joukosta on aikaisemmin palkittu seitsemän kulttuurihenkilöä.

Ehdotuksia on tullut vuosittain paljon ja monia ansioituneita henkilöitä ja ryhmiä on jäänyt palkitsematta. Tänä vuonna ei uusia ehdokkaita kuntalaisilta kysytty vaan kulttuuripalkinto annetaan jollekin aikaisemmin ehdotetuista. Ehdokkaita on 11, joiden perustelut ovat oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää valita Puumalan kunnan kulttuuripalkinnon 2020 saajan.

 

Päätös

Hyvinvointilautakunta valitsi kulttuuripalkinnon 2020 saajan, joka julkistetaan 17.6.2020 ilmestyvässä Puumala-lehdessä.

Tiedoksi

Markkinointipäällikkö, kulttuuripalkinnon saaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00