Hyvinvointilautakunta, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen poistaminen 1.1.2020 lukien

PuuDno-2018-68

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 20.3.2017 § 17 päättänyt, että varhaiskasvatusmaksut määräytyvät 1.5.2017 alkaen seuraavasti:

  • Kaikki varhaiskasvatuksessa olevat lapset saavat varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa ilmaiseksi. Yli 20 tuntia viikossa olevasta varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti laskettu maksu läsnäolotuntien mukaisesti.
  • Lapsen varhaiskasvatusmaksun peruste lasketaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti.
  • Sisarusalennukset huomioidaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti.

 

Nykyisen hallitusohjelman mukaan koulutus- ja osaamistason nousua, oppimiserojen kaventumista ja koulutuksellista tasa-arvoa tavoitellaan kaikilla koulutusasteilla. Tavoitteena on, että koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Varhaiskasvatuksen osalta toimenpiteenä on, että jokaisella lapsella on täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivi­nen varhaiskasvatusoikeus. Hallitus tavoittelee pitkällä tähtäimellä etenemistä kohti osa-aikaista maksutonta varhaiskasvatusta.

Puumalan kunnassa varhaiskasvatusmaksuja on kertynyt 14 278 € vuonna 2018. Vuoden 2019 osalta varhaiskasvatuksen maksuja on kertynyt 7 974 € ajalla 1.1.-30.9.2019. Tasaisen kertymän ennusteella vuonna 2019 varhaiskasvatusmaksuja kertyisi 10 632 €.

Koska maksuja kertyy vuosittain hyvin vähän ja maksupäätösten tekoon ja laskutukseen menee paljon työaikaa, on tarkoituksenmukaista, että varhaiskasvatusmaksut poistetaan kokonaan. Tämä ratkaisu tukee kuntastrategian tavoitteen Lapsiystävällinen sujuvan arjen asuinpaikka toteutumista. Lisäksi tämä ratkaisu tukee hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita ja toimenpiteitä, ennenkaikkea oppimiserojen kaventumisen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen osalta, kun kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen.

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu niin, että varhaiskasvatuksen maksuja ei peritä lainkaan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että Puumalan kunnassa ei peritä varhaiskasvatuksen maksuja lainkaan 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00