Hyvinvointilautakunta, kokous 24.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Puumalan kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-2023

PuuDno-2021-17

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) mukaan viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen.

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa.

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää:

  1. selvitys oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta;
  2. tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi; sekä
  3. arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.

 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilas- tai opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

Vuosittaisen tarkastelun sijasta suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi kerralla.

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluksi edistämistoimenpiteistä.

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Puumalan kansalaisopisto on laatinut liitteenä olevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2021-2023.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2021-2023.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kansalaisopiston henkilöstöltä on tullut palautetta, että Puumalan kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa 2021-2023 ei ole käsitelty yhdessä henkilöstön kanssa, niin kuin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa määritellään. Kansalaisopiston henkilöstö ei ole ollut tekemässä eikä edes nähnyt sitä ennen kuin luettuaan asiasta hyvinvointilautakunnan pöytäkirjasta. Suunnitelma on henkilöstön mielestä ainoastaan rehtorin näkemys ja tulkinta.

Keväällä 2021 tehtiin opiskelijoille kysely, jossa kysyttiin mm. tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta opistossa. Kyselystä saatiin aineistoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa varten. Kysely oli laadittu yhdessä henkilöstön kanssa mutta varsinaista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa 2021-2023 ei oltu käsitelty yhdessä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää kumota 13.9.2021 § 46 tehdyn päätöksen koskien Puumalan kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymistä vuosille 2021-2023 ja palauttaa suunnitelman käsiteltäväksi henkilöstön kanssa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kansalaisopiston henkilöstö on käsitellyt suunnitelman ja suunnitelmaa on muokattu käsittelyn mukaisesti.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-2023 on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2021-2023.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kansalaisopisto