Hyvinvointilautakunta, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Laura Pitkosen, Jorma Virran, Laura Penttisen ja Pirkko Ihanamäen valtuustoaloite lastenvaalien järjestämisestä kuntavaalien yhteydessä vuonna 2021

PuuDno-2020-40

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Laura Pitkonen, Jorma Virta, Laura Penttinen ja Pirkko Ihanamäki ovat tehneet 2.3.2020 valtuustoaloitteen lastenvaalien järjestämisestä kuntavaalien yhteydessä vuonna 2021:

"Puumalan kunta on ottanut viime vuosina merkittäviä askeleita kohti lapsi- ja perheystävällisempää kuntaa. Lisäksi osallisuuden vahvistaminen on ollut hyvin keskeinen aihe keskusteluissa ja strategioissa.

Luonnollisena jatkumona esitämme aloitteeen, että Puumalassa järjestetään ensimmäiset lastenvaalit kuntavaalien yhteydessä vuonna 2021.

Lastenvaaleilla on tärkeä rooli demokratiakasvatuksessa sekä osallisuuden vahvistamisessa. Äänestämisestä tehdään positiivinen ja merkityksellinen kokemus heti lapsesta lähtien kun tämä voi käydä äänestämässä yhdessä vanhempiensa kanssa.

Lastenvaaleilla voidaan parhaimmassa myötävaikutuksessa jopa ehkäistä syrjäytymistä ja passiivisuutta, jotka ovat aikamme suuria haasteita. Tavoitteenamme on, ettei yksikään nuori jää äänestämättä siksi, ettei koe sillä olevan merkitystä.

Lastenvaaleja järjestettiin joissain kunnissa ja kaupungeissa jo eurovaalien aikaan. Nuorten kauppakamari ja Kuntaliitto kannustavat yhä useampia kuntia mukaan.

Lastenvaalien järjestäminen tukee erinomaisesti Puumalan Lapsiystävällisen kunta -tunnuksen hakemista."

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 30.3.2020 lähettää aloitteen palvelujohtajan valmisteltavaksi.

Porin kaupunki on kuntavaaleista 2017 lähtien järjestänyt vaalien yhteydessä lasten vaalin, jossa oikean äänestyspaikan yhteydessä on omatoiminen lasten vaalipiste, jossa lapsi voi äänestää vanhemman tai muun aikuisen opastuksella. Lapsi saa täyttää äänestyslipukkeen ja tiputtaa sen lasten omaan vaaliuurnaan.

Lasten vaalit laajenivat ensimmäistä kertaa valtakunnalliseksi europarlamenttivaaleissa 2019. Lasten vaaleissa äänestettiin yli 140 paikassa, jotka sijaitsivat noin 40 eri kunnassa. Ehdokkaina oli kuusi erilaista eläintä, joilla kaikilla oli omat vahvuutensa. Virallisen vaalipaikan yhteyteen järjestettiin omatoiminen lasten vaalipiste kaupungin/kunnan valinnan mukaan joko ennakkoäänestyksen aikana tai varsinaisena vaalipäivänä. Lasten vaaleja koordinoivat yhdessä Porin kaupunki, Suomen Nuorkauppakamarit ry ja Kuntaliitto.

Kuntaliiton tiedotteen mukaan keväällä 2021 toteutettavien kuntavaalien yhteydessä järjestetään valtakunnalliset Lasten vaalit. Lasten vaalit toteutetaan yhteistyössä Kuntaliiton, Suomen Nuorkauppakamarit ry:n ja Porin kaupungin kanssa. Kolmesti Porissa järjestetyt Lasten vaalit ovat keränneet valtavasti positiivista palautetta, ja viesti menestyksekkäästä ideasta on kiirinyt muihinkin kuntiin. Lasten vaalien tärkeimpänä tavoitteena on tukea ja laajentaa lasten demokratiakasvatusta. Kampanjassamme päästämme lapset sekä ääneen että äänestämään. Aikuisten äänestäessä myös lapset pääsevät tutustumaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoihin yhdenvertaisesti – äänestämällä. Huomionarvoista Lasten vaaleissa on, että vaalit ovat puoluepoliittisesti täysin sitoutumattomat.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että Puumalan kunta osallistuu lasten vaaleihin kuntavaaleissa 2021. Hyvinvointilautakunta päättää nimetä lasten vaalien valmistelijoiksi palvelujohtajan ja vapaa-aikasihteerin.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palvelujohtaja, vapaa-aikasihteeri, kunnanhallitus, aloitteen tekijät

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00