Hyvinvointilautakunta, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kesän 2020 leikkipuistotoiminnan toteutuminen ja toiminnan vakiinnuttaminen

PuuDno-2016-61

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalassa järjestettiin hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti ajalla 6.-30.7.2020 leikkipuistotoimintaa 1.-3. -luokkalaisille kolmena päivänä (tiistai, keskiviikko, torstai) viikossa klo 10-13. Leikkipuistotoiminnan vastuuhenkilönä oli päiväkodin johtaja ja ohjaajina kaksi koulunkäynninohjaajaa. Jokaisena toimintapäivänä osallistujille tarjottiin ilmainen lounas.

Toimintaan osallistui kaikkiaan 17 lasta. Päivittäin osallistujia oli 4-10.

Toiminnan sisältöinä olivat erilaisia pelit ja leikit, lukeminen, piirtäminen, maalaus, askartelu, vapaa leikki ja retki. Toimintaa järjestettiin aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloissa, lähiliikuntapaikalla koulun pihalla, urheiluhallissa ja urheiluhallin leikkipuistossa.

Lasten ja perheiden palaute:

 • Toimintaan oltiin erittäin tyytyväisiä.
 • Ohjattua ja omaa aikaa oli riittävästi.
 • Leikit ja askartelut olivat kivoja.
 • Ruokailu koettiin hyvänä.
 • Toimintapäivän aloitus klo 10 koettiin sopivaksi.
 • Päivän kestoksi toivottiin neljää tuntia.
 • Toiminnan voisi aloittaa aikaisemmin jatkuen heinäkuun loppuun saakka.
 • Ohjaajat koettiin ihaniksi, ystävällisiksi, positiivisiksi ja ymmärtäväisiksi.
 • Toiminnan aikana oli kiva tutustua uusiin lapsiin.
 • Toivottiin, että toimintaa jatkuu ensi kesänä.

 

Ohjaajien ajatuksia mahdollisien tulevien kesien toiminnasta:

 • Ohjaajilla tulee olla enemmän suunnitteluaikaa ennen toiminnan alkamista sekä toiminnan aikana.
 • Toiminta voisi alkaa heti juhannuksen jälkeen.
 • Imoittautumiset toimintaan tulee olla hyvissä ajoin ennen toiminnan alkua.
 • Osallistujien ikähaitari voisi olla liukuva 0.-3. -luokkalaiset (vähintään esikoulun käynyt).
 • Toiminta kolmena päivänä viikossa on sopiva.
 • Toiminnan alettua huoltajat muistaisivat ilmoittaa hyvissä ajoin, minä päivinä lapsi on mukana toiminnassa, jottei tulisi ruokahävikkiä.
 • Toiminnan markkinointiin ja eri yhteistyötahoihin kiinnitettävä enemmän huomiota (esim. Rantapappilan asiakkaiden lapset, kesäauto, tennis, jalkapallo)

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi kesän 2020 leikkipuistotoiminnan toteutuksen ja palautteen ja kiittää päiväkodin johtajaa ja koulunkäynninohjaajia hyvin onnistuneesta toiminnan toteutuksesta.

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää valtuuttaa palvelujohtajan yhdessä päiväkodin henkilöstön, peruskoulun rehtorin ja koulunkäynninohjaajien kanssa suunnittelemaan toiminnan jatkamista myös tulevina kesinä huomioiden lasten, perheiden ja ohjaajien palautteet.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palvelujohtaja, päiväkodin johtaja, peruskoulun rehtori

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00