Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Kunnan palkkiosäännön muuttaminen 1.1.2020 lukien: Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.8.2019 § 107 tehnyt valtuustolle ehdotuksen, että vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 30 €/kokous, puheenjohtajalle kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

2. Sitran tutkimus Etelä-Savon ikäihmisten tuetun asumisen asiakkuudet Essoten, Pieksämäen ja Sosterin alueilta.

3. Vanhus- ja vammaisneuvoston Sinitupaan sekä Peippola I:een ja II:een tutustumiskäynnillä 9.5.2019 esiin tulleita Puumalan kunnan vastuulla olevia asioita:

 • Tekninen toimiala selvittää lämmitysongelmat.
 • Tekninen toimiala laittaa talvikunnossapidon kuntoon.
 • Tekninen toimiala toteuttaa Sinituvan sekä Pieppola I:n ja II:n piha-alueiden korjaukset ja toimenpiteet viihtyisyyden ja toimivuuden lisäämiseksi keväällä 2020.


4. Essoten hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmän pöytäkirja 29.5.2019:

 • Ennakoimalla elinikäistä toimintakykyä -pilottihanke Etelä-Savossa: Tavoitteena on tarkastella ikääntymistä ja toimintakyvyn turvaamista kokonaisuutena sekä systeeminen muutos, jossa ennakointi ja ehkäisevä toiminta ovat keskiössä. Tavoitteiden saavuttamiseksi kokeillaan uudenlaista lähetymistapaa, jossa pyrkimyksenä on löytää siirtymää korjaavista palveluista kohti entistä vahvempaa edistävää ja ehkäisevää toimintaa ja mahdollisesti investoida lisää edistävään ja ehkäisevään toimintaan ikääntyneen väestön toimintakyvyn edistämiseksi.
 • Maakunnalisen osallisuusohjelman valmistelu: Tarkoituksena on ensisijaisesti parantaa kansalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia demokratianäkökulmasta. Tavoitteena on luoda aidon osallisuuden mahdollistava malli kumppanuusperiaatteella.


5. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n uutiskirje 5/2019:

 • Hyvä elämä -seminaari 15.11.2019 klo 9.30-17.00 Lahdessa: Mistä koostuu hyvä elämä vanhuudessa? Miten tukea vanhan ihmisen persoonaa pitkäaikaishoidossa? Mistä puhutaan, kun puhutaan hoivaköyhyydestä? Mikä on järjestöjen tai kuntien rooli hyvän elämän tukena?
 • Etsivän vanhustyön seminaari 30.10.2019 klo 9-15 Helsingissä: Ikääntyvien ihmisten yksinäisyys ja etsivän vanhustyön tarve, hyväksi havaitut työmenetelmät ja hyviä käytäntöjä, Askeleet etsivään vanhustyöhön -korttipakka.
 • Vuoden isovanhemman julkistus 18.10.2019 Helsingissä, juhlaviikko 21.-25.10.2019.
 • Välittämisen päivä 29.11.2019: kannustetaan kaikkia välittämään oman elinpiirinsä ikäihmisistä.
 • Järjestöjen kannattaa tutkia omaa identiteettiään: Mistä koostuu vanhuspalvelujärjestöjen identiteetti? Kuinka sitä voi hyödyntää oman organisaation asemoimisessa ja profiilin kirkastamisessa niin palvelumarkkinoilla kuin kansalaistoiminnassa?
 • Elämänote-tutkimus: Tavoitteena on selvittää elämänote-hankkeiden toimintaan osallistumisen koettuja vaikutuksia. Tutkimusprosessi pyrkii vahvistamaan iäkkäiden osallisuutta.
 • Elämyksiä luonnosta - Vie vanhus ulos -kampanja 10.9.-10.10.2019: Ikäinstituutti kannustaa järjestöjen paikallisyhdistyksiä järjestämään kunnan kanssa yhteistyössä ulkoilutapahtumia.

 

6. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen päätös 6.6.2019 § 127 Kuntayhtymän sote- ja henkilökuljetukset Sansia Oy:n järjestämänä: Vanhus- ja vammaisneuvosto laatii asiasta lausunnon seuraavassa kokouksessaan 14.10.2019.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä em. asiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.