Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma vuosille 2020-2022

PuuDno-2021-27

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Suomen väestö ikääntyy vauhdilla, ja ennusteiden mukaan kymmenen vuoden päästä yli neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita. Erityisesti kaikkein vanhimpien kansalaisten osuus kasvaa nopeasti; yli 85-vuotiaiden määrä tulee kaksinkertaistumaan seuraavien 20 vuoden aikana.

Ikääntyneille sopivia asuntoja ja asuinympäristöjä tarvitaan jatkossa yhä enemmän, sillä Suomen kansallinen tavoite on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona mahdollisimman pitkään ja saada sinne tarvitsemansa palvelut. Kotona asumisen tukeminen on tärkeää sekä ikääntyvän väestön että yhteiskunnan kannalta, sillä se liittyy sekä asukkaiden toiveisiin ja itsemääräämisoikeuteen että tarkoituksenmukaiseen vanhuspalvelujen rakenteeseen.

Tällä hetkellä maamme asunnoista esteettömiä on vain 15 prosenttia, eli noin puoli miljoonaa. Asuntokanta muuttuu hitaasti, ja siksi ennakoiviin toimiin on ryhdyttävä hyvissä ajoin. Ikääntyneiden yksilölliset tarpeet tulee huomioida sekä nykyisiä asuntoja ja asuinalueita korjattaessa että uusia rakennettaessa.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisen kolmivuotisen Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman parantamaan ikääntyneiden asumisoloja.

Ohjelman tavoitteet

 • Parantaa ikääntyneiden asuinoloja ja edistää asumisvaihtoehtojen tarjontaa
 • Tukea sekä ikääntyneiden että kuntien ennakointia ja varautumista asumisasioissa
 • Tukea ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittämistä

 

Ikääntyneiden tarpeet ovat erilaisia, joten tarvitaan monenlaisia toimia nykyisen asuntokannan korjaamisesta uudenlaisten asumisratkaisujen luomiseen sekä asuinalueiden kehittämiseen.

Ohjelmassa tuetaan kuntia ja kuntayhtymiä ikääntyneiden asumisen ennakoinnissa ja varautumisessa ja asuinolojen ja -ympäristöjen parantamisessa. Valtion toimia vahvistetaan korjausavustusten suhteen sekä jaetaan ikääntyneiden asumiseen liittyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä muun muassa seminaarien ja muun yhteistyön kautta. 

Ohjelman painopisteet ja toimenpiteet:

Ennakointi ja varautuminen

 • Tuetaan ikääntyneiden kansalaisten omaa asumista koskevaa ennakointia
 • Tuetaan kuntien ennakointia ja varautumista ikääntyneiden asumistarpeisiin

 

Asuntojen korjaaminen ja uustuotannon ratkaisut

 • Edistetään hissien rakentamista olemassa olevaan asuntokantaan
 • Edistetään iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaus- ja esteettömyysavustuksen käyttöä
 • Kehitetään ja tuotetaan tarpeita vastaavia asumisratkaisuja
 • Parannetaan tehostetun palveluasumisen ratkaisuja

 

Asuinympäristöt

 • Kehitetään asuinympäristöjä ikä- ja muistiystävällisiksi
 • Tuetaan ikääntyneiden yhteisöllisyyttä asuinalueilla

 

Ympäristöministeriö toteuttaa ohjelmaa yhdessä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n, kuntien, kuntayhtymien, Kuntaliiton sekä eläkeläis-, vanhus-, asunto- ja rakennusalan järjestöjen kanssa. Toimenpideohjelma on osa tulevaa poikkihallinnollista Ikäohjelmaa.

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma vuosille 2020-2022 on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää tutustua Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan vuosille 2020-2022 ja antaa mahdollisia kannanottoja ja toimenpide-ehdotuksia Essoten asiantuntijalle.

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto toi esille seuraavia asioita Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta 2020-2022

Kunnissa on kiinnitettävä enemmän huomiota ihmisen arjen turvallisuuteen (esim. uunien ja mikroaaltouunien oikealle korkeudelle sijoittelu, palovaroittimen pariston vaihto, liesivahti, turvapuhelimen käytön opastus)

 • järjestämällä turvallisuusneuvontaa, tietoiskuja ja luentoja,
 • antamalla henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta niille, jotka eivät pysty osallistumaan yleisiin tilaisuuksiin tai eivät omaksu siellä esille tulleita asioita.