Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Alueellisen hyvinvointisuunnitelman laadinta vuosille 2021-2024, ikääntyneiden ja vammaisten hyvinvointi

PuuDno-2021-17

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon ensimmäinen alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on laadittu vuosille 2018-2020. Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä on toiminut aktiivisena ydinkokoonpanona hyvinvointikertomuksen laadintavaiheessa ja myöhemmin suunnitelmaa toteuttavana tahona.

Viimeisin Sote-uudistukseen liittyvä lakiluonnos on annettu lainsäädännön arviointineuvostolle lokakuun lopulla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevia kirjauksia on täsmennetty. Arvioitavana olevassa versiossa esitetään, että hyvinvointialueen on raportoitava asukkaidensa hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä (alue)valtuustolle vuosittain. Lisäksi hyvinvointialueen on valmisteltava valtuustolle valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma edellä mainituista asioista. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on myös julkaistava julkisessa tietoverkossa. Lakiluonnokseen sisältyy yhteistyövelvoitteita, joiden mukaan hyvinvointialueen on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä kuntien, muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa sekä edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Alueellinen hyvinvointisuunnitelmatyö vuosille 2021-2014 käynnistettiin 25.11.2020 ja on edennyt nyt siihen vaiheeseen, että on

  • laadittu luonnosehdotus alueellisen hyvinvointisuunnitelman painopisteiksi ja strategisiksi tavoitteiksi vuosille 2021-2024 sekä
  • aloitettu toiminnan suunnan ja toimenpiteiden työstäminen.

 

Essoten alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä on kokouksessaan 21.4.2021 päättänyt lähettää luonnosehdotukset jatkotarkasteluun täsmennysten ja lisäehdotusten kirjaamiseksi. Tavoitteena on viimeistellä suunnitelma kesän aikana ja saattaa uusi laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuuston päätettäväksi syksyllä uuden valtuustokauden alkamisen ja organisoitumisen jälkeen.

Liitteenä ovat

  • ehdotus alueellisen hyvinvointisuunnitelman painopisteiksi ja strategisiksi tavoitteiksi vuosille 2021-2024 sekä
  • ehdotukset alueellisen hyvinvointisuunnitelman toiminnan suunnaksi ja toimenpiteiksi vuosille 2021-2024.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää mahdollisista täsmennyksistä ja lisäehdotuksista alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan 2021-2024.

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto kiinnitti erityistä huomiota alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2021-2024 ehdotuksessa seuraaviin asioihin:

  • Kansalaisopiston opetustilojen ja kuntien liikuntapaikkojen esteettömyyteen tulee alueen kuntien kiinnittää erityistä huomiota, jotta ikääntyneet ja vammaiset voisivat niitä palveluja käyttää.
  • Reissu Ellun pysähdyspaikoista ja aikatauluista tulee ehdottomasti tiedottaa nykyistä paremmin paikallislehdissä, jotta etenkin iäkkäät ja vammaiset tietäisivät/osaisivat sen palveluja käyttää ja Reissu Ellun toiminta voitaisiin vakiinnuttaa alueella. Paikallislehdissä voisi olla Reissu Ellun pysähdyspaikat ja aikataulut kerran/joka toinen kuukausi.

 

Tiedoksi

Essoten alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä, hyvinvointilautakunta