Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 3.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Voimaa Vanhuuteen -kärkihanke

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Voimaa Vanhuuteen -​kärkihanke on Ikäinstituutin koordinoima kärkihanke,​ jonka tavoitteena on ottaa pysyvään käyttöön ikäihmisten (75+) terveysliikunnan hyviä käytäntöjä poikkihallinnollisella yhteistyöllä. Voimaa vanhuuteen -​työn kohderyhmänä ovat kotona asuvat iäkkäät (pääosin 75 +),​ jotka eivät ole hoivapalvelujen piirissä ja joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia,​ yksinäisyyttä ja /tai osallistumisvaikeuksia. Erityisesti tavoitellaan ikäihmisiä,​ joiden sosio-​ekonominen asema on heikompi.

Kärkikunniksi ilmoittautuneille kunnille on tarjolla maksuttomia alueseminaareja ja -​tapaamisia,​ kouluttajakoulutuksia ja innostava oppimisverkosto. Kaksivuotista hallituksen terveyden edistämisen kärkihanketta rahoittaa sosiaali-​ ja terveysministeriön Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -​projekti. Parhaat tulokset saadaan poikkisektorisella yhteistyöllä julkisen sektorin,​ järjestöjen ja muiden tahojen kesken. Yhteinen tahtotila ja tavoite helpottavat hyvien toimintatapojen käyttöönottoa ja soveltamista.

Poikkisektorinen yhteistyö: Hyvien käytäntöjen käyttöönotto ja soveltaminen omaan kuntaan onnistuu,​ kun on yhteinen tahtotila ja tavoite. Tärkeää on saumaton yhteistyö julkisen sektorin sekä järjestöjen kesken. Kunnan avaintoimijoista kootaan iäkkäiden terveysliikunnan poikkisektorinen työryhmä,​ joka sopii työnjaosta ja toiminnan organisoinnista.

Iäkkäiden tavoittaminen: Iäkkäiden etsiminen ja ohjaaminen liikuntatoimintaan on kaikkien toimijoiden yhteinen tehtävä. Voimaa vanhuuteen -​kunnissa on onnistuttu tavoittamaan oikeaa kohderyhmää monin eri tavoin,​ esim.

 • ammattilaisten vierailut yhdistysten ja eläkeläisjärjestöjen sekä seurakunnan kokoontumisissa
 • diakoniatyön kautta
 • terveydenhoitajan vastaanotolla
 • hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä

Matalan kynnyksen liikuntaneuvonta: Ikäihmiset tarvitsevat tietoa liikunnan merkityksestä sekä tarjolla olevasta liikuntatoiminnasta. Kunnassa tulisi järjestää matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa ja liikkumaan ohjausta siellä,​ missä ikäihmiset asioivat,​ esimerkiksi terveyskeskuksessa,​ kauppakeskuksessa tai kirjastossa. Arkiliikunnan tukeminen ulkoiluystävän kanssa on hyvä tapa lisätä osallisuutta ja itsenäistä elämää.

HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Ikäihmisten liikuntaraati on tilaisuus,​ jossa iäkkäillä on mahdollisuus osallistua oman kuntansa liikuntapalvelujen kehittämiseen. Kolmen tunnin mittainen liikuntaraati virittää vuoropuheluun päättäjien,​ toiminnan järjestäjien ja liikuntaan osallistujien kesken. Iäkkäiden toiveet tulevat esiin,​ niitä punnitaan ja ratkotaan yhteisen pöydän ääressä.

Liikkumiskyvyn testauksella saadaan tietoa ikäihmisen lähtötasosta,​ minkä perusteella laaditaan yksilöllinen liikkumissuunnitelma. Suositeltavia testejä ovat mm. SPPB -​testi (Short Physical Performance Battery) ja TUG (Timed “Up and Go”). Testauksella voidaan osoittaa harjoittelun vaikutukset ja hyödyt sekä ikäihmisille että toiminnasta vastaaville päättäjille.

Tehoharjoittelu kuntosalilla on tehokkain tapa kasvattaa lihasvoimaa. Laadukas harjoittelu sisältää liikkumiskyvyn testauksen,​ 2-​3 kuukauden nousujohteisen harjoittelun kaksi kertaa viikossa sekä jatkoryhmiin ohjaamisen. VoiTas (iäkkäiden voima-​ ja tasapainoharjoittelu) -​koulutusohjelman avulla lisätään ryhmänohjaajien osaamista.

Ulkoilu kuuluu hyvään vanhuuteen. Moni ikäihminen ei liikkumiskyvyn ongelmien,​ kaatumisen pelon tai yksinäisyyden vuoksi pääse ulos. Tarvitaan erilaisia tukitoimia,​ jotta iäkkäät voivat ulkoilla turvallisesti. Voimaa vanhuuteen -​ohjelmassa edistetään iäkkäiden ulkoilua monin eri tavoin.

Vertaisohjaajia kouluttamalla voidaan lisätä ja kehittää liikuntatoimintaa lähelle iäkästä.  Vertaisohjaajien ryhmissä voi myös jatkaa harjoittelua tehoharjoittelujaksojen jälkeen.

Puumalassa järjestettiin ikäihmisten liikuntaraati 9.2.2018,​ jonka teemana olivat tiedonsaanti liikunta-​asioissa / liikuntaneuvonta,​ voima-​ ja tasapainoharjoittelu sekä ulkoilu ja liikkumisympäristöt.

Liikuntatoimintoihin liittyvistä asioista kiitosta saivat:

 • Heinin jumppa hyvä,​ mutta liian aikaisin
 • Uimahallireissut ovat hyviä,​ kun ei ole omaa uimahallia,​ edullinen,​ vesijumppa hyvä
 • Hiihtoladut kirkonkylällä hyvässä kunnossa
 • Ilmainen kuntosalikortti eläkeläisille
 • Eläkeliiton ulkoiluystävät/juttuystävät

Tietoa liikunta-​asioista saadaan Puumala-​lehdessä olevista ilmoituksista,​ Kunnon Puumalan hankkeen liikunnanohjaajan jakamista info-​lapuista,​ kavereilta,​ puskaradiosta ja Facebookista. Terveydenhuollosta osallistujat eivät olleet saaneet tietoa liikunta-​asioihin liittyen. Tiedotuksen hankaluudesta oli puhetta ja kuinka tieto ei aina saavuta,​ vaikka mitä tekisi. Lehti-​ilmoituksista tuli huomio,​ että ihmiset eivät osaa ajatella,​ että Puumalan kunnan ilmoituksissa olisi myös liikuntaryhmistä,​ ne jäävät usein lukematta ja näin tieto liikuntaryhmistä saavuttamatta.

Osallistujat olivat saaneet riittävästi tietoa liikuntatarjonnasta vaikka kaikesta liikuntatarjonnasta osallistujilla ei ollutkaan tietoa. Suurin osa ei ollut kuullutkaan Kunnon Puumala -​hankkeesta,​ vaikka siitä on ollut monesti juttua lehdessä ja ilmoituksia on ympäri kylää.

Osallistujat toivoivat saavansa liikuntaan liittyviä neuvoja ja ohjeita järjestöiltä,​ kansalaisopistolta ja liikunta-​alan ammattilaisilta. Voimaa Vanhuuteen -​kärkihanke painottaa vapaaehtoistoimijoihin ja ns. liikuntakavereihin,​ mutta liikkujat kaipaavat neuvoja ja ohjeita alan ammattilaisilta. Tämä tulee huomioida liikuntapalveluita suunnitellessa. Toki vapaaehtoisetkin koulutetaan toimimaan liikuntakaverina.

Osallistujia kannustaa/estää arkiliikkumiseen ja liikuntaharjoitteluun

 • yhteiskyyti kirkonkylälle kannustaisi liikuntaryhmiin: ei välttämättä tarvitse olla kunnan järjestämä,​ vaan kylillä asuvat ihmiset voisivat myös itse järjestää kimppakyytejä kirkonkylän harrastuksiin.
 • oman hyvän olon tunne,​ toimintakyvyn pysyminen,​ sosiaalisuus,​ lapsesta asti saatu malli,​ kaverit kannustavat liikkumaan
 • aloittaminen/lähteminen voi olla vaikeaa,​ saamattomuus estää
 • kylien välinen kisailu ja liikuntakalenteri voisivat kannustaa liikkumaan.

Osallistujat toivoivat kylille liikuntaryhmiä,​ tanssia ja lentopalloa. Kylille on viety liikuntaryhmiä Kunnon Puumala -​hankkeen toimesta. Uusia kyliä otetaan mukaan.

Osallistujat totesivat,​ että liikuntapaikoille kulkeminen onnistuu kirkonkylältä mutta kyliltä ei,​ koska liikuntaryhmät eivät sovi asiointiliikenteen aikatauluihin. Kimppakyydit olivat yksi vaihtoehto. Liikuntaryhmien sovittaminen asiointiliikenteen aikatauluihin on haastavaa sekä taksien aikataulujen että liikuntahallin vuorojen suhteen. Liikuntatilojen ja -​välineiden osalta osallistujien mielestä kyliltä puuttuu välineitä ja osittain myös tiloja. Kuntosali ja sen välineet sekä ulkoliikuntapaikat kirkonkylällä ovat hyvät. Kylille saa välineitä lainaan kirkonkylältä ja Kunnon Puumala -​hankkeen kautta on myös osalle kylistä annettu liikuntavälineitä omaksi. Liikuntavälinepankkia voisi miettiä ja kehittää,​ esim. kirjaston yhteyteen.

Osallistujat kokivat,​ että ulkoilu ja asiointi toteutuvat arjessa toistaiseksi hyvin,​ hyötyliikuntaa tulee tehtyä. Lähes kaikki raatiin osallistuneet olivat aktiivisesti liikkuvia henkilöitä,​ joiden liikunta koostuu ns. hyötyliikunnasta,​ mutta he myös harrastavat muuta liikuntaa. Osallistujia kannustaa ulkoiluun raitis ilma ja luonto. Kova pakkanen ja huono keli estävät ulkoilua.
Lähialueen ulkoilumahdollisuudet koettiin hyviksi. Hiihtolatujen ajoja kunnan puolesta toivottiin myös sivukylille. Toivottiin myös hiihtolatuja tasamaalle tai jäälle,​ koska kuntorata on liian vaativa monelle ikäihmiselle.

Muita liikuntaraadissa esiin tulleita asioita olivat hyvä naapuriapu,​ jota toivottiin lisää. Suureksi ongelmaksi koettiin vähän liikkuvat henkilöt. Palvelukeskuksen väelle toivottiin vapaaehtoisia ulkoiluttajia/palkattua henkilöä ja omaishoitajille omaa kuntosalivuoroa. Tiedottaminen eri palveluista koettiin tärkeänä. Apuvälineistä toivottiin myös enemmän tietoa. Toivottiin myös aivoille toimintaa sekä lisää tällaisia tilaisuuksia. Kylien väliset kisailut ja yhteiset tapahtumat saivat kannatusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus-​ ja vammaisneuvosto päättää merkitä em. Voimaa Vanhuuteen -​kärkihankkeen asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.