Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2020-2025

PuuDno-2020-11

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan vanhus- ja vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
 

Puumalan kunnan hallintosäännön mukaan vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on

 • Edesauttaa vanhusten ja vammaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.
 • Edistää vanhusten ja vammaisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.
 • Seurata vanhusten ja vammaisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi.
 • Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös vanhusten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
 • Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia ja vammaisia koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen sille antamat tehtävät.
 • Päättää hyvinvointilautakunnan talousarvioon vanhus- ja vammaisneuvostolle varatun määrärahan käytöstä.

 

Puumalan kuntastrategian painopistealueita ovat hyvinvointi ja laatuasuminen.

Hyvinvoinnin osalta tavoitteina ovat

 • onnellinen ja toimintakykyinen kuntalainen
 • kuntalaiset osallistuvat kunnan palvelujen suunnitteluun
 • kiusaamiseen puututaan välittömästi

 

Laatuasumisen osalta tavoitteina ovat

 • asuin- ja tonttiympäristöt ovat turvallisia, terveitä ja yhteisöllisiä
 • esteetön koti on helposti saatavilla

 

Puumalan kunnan vuoden 2020 talousarviossa ovat seuraavat vanhuksia ja vammaisia koskevat kärkitavoitteet:

 • Erityisesti ikäihmisille suunnatun digineuvonnan käynnistäminen (hallintopalvelut)
 • Osallistuvan budjetoinnin pilotointi 15 000 euron määrärahalla (hallintopalvelut)
 • Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnalliseen toimintakulttuuriin panostamalla, kuntalaisten liikuntaa tukemalla, monipuolisella kulttuuritarjonnalla sekä esteettömyyteen panostamalla (hyvinvointipalvelut)
 • Syrjinnän ja yksinäisyyden torjuntaan panostaminen järjestämällä tapahtumia ja koulutuksia haja-asutusalueella sekä kehittämällä ikäihmisten etäyhteyspalveluja (hyvinvointipalvelut)
 • Kuntalaisten osallisuuden sekä heidän kohtaamisen ja kuulemisen vahvistaminen jatkuvalla asiakkaiden kuuntelemisella, järjestämällä kuulemistilaisuuksia, kyselyjä, teemapäiviä ja tapahtumia sekä keräämällä palautetta (hyvinvointipalvelut)
 • Liikenneturvallisuussuunnitelman kiireellisyysluokan 1 toimenpiteiden toteutus (tekniset palvelut)
 • Esteettömyyskartoitus kaikkiin seniorikotien asuntoihin (tekniset palvelut)

 

Essoten alueellisen vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2019-2020 on päivitetty Essoten vanhus- ja vammaisneuvoston toimesta 21.1.2020.

Essoten vanhus- ja vammaisneuvosto

 • Toimii tiedon välittäjänä ikäihmisten ja vammaisten oikeuksien ja palvelujen saamiseksi.
 • Tekee esityksiä neuvonnan, ohjauksen ja palvelukoordinaattoritoiminnan järjestämiseksi.
 • Edellyttää ikäihmisten ja vammaisten näkökulman huomioimista palvelujen tuottamisessa: esteettömyys, saatavuus, kustannukset.
 • Pitää esillä huolta haja-asutusalueella asuvien ikäihmisten ja vammaisten palvelujen tavoitettavuuden säilymisestä.
 • Seuraa palvelujen tuottamisessa esiintyviä epäkohtia ikäihmisten ja vammaisten näkökulmasta ja tekee esityksiä epäkohtien korjaamiseksi.
 • Valvoo ja seuraa vammaispoliittisen ohjelman toteutumista.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta.

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että palvelujohtaja laatii toimintasuunnitelman pohjan vuosille 2020-2021 seuraavaan vanhus- ja vammaisneuvoston kokoukseen.

Toimintasuunnitelman pohjassa on huomioitava

 • Essoten alueen vammaispoliittinen ohjelma
 • vanhusneuvostopäivässä esille tulleet hyvät käytännöt
 • Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelma
 • vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon
 • vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät
 • Puumalan kuntastrategia
 • Puumalan kunnan vuoden 2020 kärkitavoitteet
 • Essoten alueellisen vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma.

 

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Palvelujohtaja on laatinut liitteenä olevan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelman 2020-2025. Toimintasuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelmasta.

 

Päätös

Vanhus- ja vanhusneuvosto hyväksyi liitteenä olevan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelman 2020-2025.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.