Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttö vanhusten ja vammaisten virkistäytymiseen

PuuDno-2019-137

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2020 talousarvioon on varattu 15 000 euron määräraha osallistuvaan budjetointiin. Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan menetelmää, jossa osa kunnan talousarvioon varatusta rahasta kohdennetaan asukkaiden erikseen esittämiin tarpeisiin muusta budjetointiprosessista poikkeavasti. Tarkoituksena on toimivan budjetoinnin lisäksi lisätä asukkaiden osallistumismahdollisuuksia. Vuonna 2019 osallistuvaa budjetointia kokeiltiin hyvinvointilautakunnan ja vanhus- ja vammaisneuvoston ohjauksessa. Tuolloin toimet painottuivat erityisesti ko. kohderyhmien erilaiseen virkistystoimintaan.

Vuoden 2020 osallistuvalle budjetoinnille on valmisteltu erilliset arviointikriteerit, joiden perusteella saadut ehdotukset voidaan vertailla. Vertailukriteerejä on ajateltu olevan viisi: kustannukset, strategisuus, sosiaalisuus, vaikuttavuus ja laajuus. Jokaiselle on valittu erillinen painoarvo. Pisteytystä on määrä käyttää ehdotusten vertailussa, mutta ne eivät sido lopullista kohdentamista. Kunnanhallitus päättää kohteista toukokuun kokouksessaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää käynnistää v. 2020 osallistuvan budjetoinnin ehdotusvaiheen siten, että ehdotuksia kohteista voi jättää 4. toukokuuta saakka. Lisäksi hallitus päättää linjata ehdotusten arviointikriteerit seuraavalla tavalla:

Kustannuspisteet: Mitä pienemmät kustannukset, sitä enemmän hintapisteitä. Painoarvo: 35 %
Strategiapisteet: Mikäli ehdotus liittyy kunnan strategisiin painopisteisiin Saimaa, yrittäjyys, lapsiperheet, hyvinvointi, laatuasuminen. Painoarvo 15 %
Sosiaalisuus: Mitä enemmän vaikutukset kohdistuvat heikommassa asemassa oleviin (esim. pienituloiset, vammaiset). Painoarvo 15 %
Vaikuttavuus: Mitä pidempiaikaiset vaikutukset ehdotuksella on, sitä korkeammat vaikuttavuuspisteet. Painoarvo 15 %
Laajuus: Mitä laajemmin ehdotus vaikuttaa kunnan eri osiin ja asukkaisiin, sitä korkeammat laajuuspisteet. Painoarvo 20 %

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti muutoksella, että ehdotuksia kohteista voi jättää 4. toukokuuta jälkeenkin.

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Osallistuvan budjetointiin tuli kaikkiaan 82 eri ehdotusta. Näistä 21 ehdotusta siirrettiin osaksi Puumalan keskustan ja sataman kehittämisvision laadintaa. Muiden ehdotusten osalta tehtiin arviointi siitä, olisiko ko. ehdotus toteutettavissa 15 000 euron määrärahalla ja millaiset kustannukset voisivat olla. Suuri osa ehdotuksista oli kooltaan niin suuria, että ne vaatisivat erillisen budjetoinnin. Osa ehdotuksista oli puolestaan tapahtumia, jotka voisi toteuttaa esim. ensi vuonna. Tarkoituksena on hyödyntää kaikkia ehdotuksia tulevien vuosien suunnittelussa.

Budjetointiin soveltuvien ehdotusten vertailu on tehty hallituksen päättämien kriteerien mukaisesti. Näiden perusteella esitetään toteutukseen kahdeksaa eri kohdetta.

Jätetyt ehdotukset ja esitetyt toimenpiteet oheismateriaalina.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttökohteiksi seuraavat:

- Uudet salibandylaidat urheiluhalliin
- Jäälyhtykuja
- Katiskatalkoot
- Miljoonan linnunpöntön jatkot
- Palvelukeskuksen asukkaiden, omaishoidossa olevien ym. virkistäytyminen
- Hyötypuutarhan/arboretumin suunnittelu Peippotien ja Tikkatien väliselle aukealle
- Polkuveneiden hankinta
- Vieraslajien tuhoamistalkoot

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja on antanut vanhus- ja vammaisneuvostolle päätettäväksi toimenpiteet käyttökohteesta Palvelukeskuksen asukkaiden, omaishoidossa olevien ym. virkistäytyminen.

Määrärahaa on käytössä 1 500 € vuoden 2020 loppuun saakka.

Kansalaisopisto on esittänyt vanhus- ja vammaisneuvostolle, että raha käytettäisi suoratoistolaitteiden (taulutelevisio ja mokkula) hankintaan palvelukeskuksen pääaulan kokoontumistilaan. Näillä turvattaisiin palvelukeskuksen asukkaille opetusta. Laitteita voisivat käyttää myös muutkin palvelujen tarjoajat (seurakunta, koulu, päiväkoti, eri yhdistykset). Hinnat vaihtelevat 75-tuumaisissa taulutelevisioissa 1 000-1 200 € ja 65-tuumaisissa 600-900 €. Mokkulayhteys maksaa noin 30 €/kk.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on keskustellut aikaisemmin suoratoistolaitteiden hankkimisesta myös Sinituvalle.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää osallistuvan budjetoinnin määrärahan käytöstä palvelukeskuksen asukkaiden, omaishoidossa olevien ym. virkistäytymiseen.

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että osallistuvan budjetoinnin määrärahalla 1 500 €, joka on tarkoitettu palvelukeskuksen asukkaiden, omaishoidossa olevien ym. virkistäytymiseen, hankitaan suoratoistolaitteet palvelukeskuksen pääaulan kokoontumistilaan. Kunnan kulttuuripalveluilta ja Puumalan Yrittäjäyhdistykseltä tiedustellaan lisärahoitusta, jotta laitteet saataisi myös Sinituvalle ja Mäntykotiin.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että jäälyhtykujan toteuttamisessa sekä hyötypuutarhan/arboretumin suunnittelussa Peippotien ja Tikkatien väliselle aukealle huomioitaisiin estettömyys. jotta myös ikäihmiset ja vammaiset pystyisivät niistä nauttimaan.

 

Tiedoksi

Kansalaisopisto, kulttuuripalvelut, Puumalan Yrittäjäyhdistys

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.