Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Vanhus- ja vammaisneuvoston lausunto kuntastrategiasta

PuuDno-2018-9

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion yhteydessä 11.12.2017 § 70 kuntastrategian vuosille 2018-2025.
Strategia pohjautuu yhteisille arvoille, jotka ohjaavat kunnan ja luottamushenkilöiden toimintaa. Puumalan kunnan arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, positiivisuus, tasa-arvoisuus ja yhteistyökykyisyys.
Puumalan kunnan visio vuoteen 2025 on ”Saaristokunta Puumala 2025 on uuden työn ja rohkeiden ratkaisujen kunta, joka on hyvinvoivien ihmisten koti Saimaalla”.
Visiota kohti suunnataan strategian avulla, mikä rakentuu viiden painopisteen varaan. Painopisteet ovat Saimaa, yrittäjyys, lapsiperheet, laatuasuminen ja hyvinvointi. Jokaisen painopisteen kehittämiselle on asetettu tavoitteet.

Painopisteen Saimaa tavoitteet:

 • Satama-alueen palvelutyyli ja -kulttuuri tunnetaan ensiluokkaisuudestaan
 • Pistohiekalle rakentuu alueen erityispiirteitä kunnioittavaa hyvinvointimatkailua
 • Saimaa Geopark tunnetaan kansainvälisenä matkailualueena, johon alueen yritykset ovat toimintoineen kiinnittyneet
 • Matkailuyritysten palvelut ovat käyttäjälähtöisiä
 • Puumalassa on veteen tai vesiteknologiaan pohjautuvaa yritystoimintaa

Painopisteen Yrittäjyys tavoitteet:

 • Kunta on vahva kumppani yritysten perustamisen, kasvun ja liiketoiminnan tukemisessa
 • Suomen kauneimmat etätyömaisemat ja toimivat etätyöolosuhteet
 • Matkailijat ja yritystoimijat hyödyntävät syväväylää ja meriyhteyttä
 • Uudet, eri toimialojen yritykset sijoittavat merkittävästi Puumalaan
 • Sukupolven- ja omaistajavaihdokset toteutuvat mutkattomasti

Painopisteen Lapsiperheet tavoitteet:

 • Lapsiystävällinen sujuvan arjen asuinpaikka
 • Lapset, nuoret ja perheet osallistuvat aidosti palvelujen kehittämiseen
 • Toiselle asteelle siirtyvää nuorta ja hänen perhettään tuetaan
 • Perusopetus on laadukasta ja yrittäjyyteen kannustavaa

Painopisteen Laatuasuminen tavoitteet:

 • Lupa- ja kaavoitusasiat hoituvat nopeasti ja sujuvasti
 • Ainutlaatuiset tontit houkuttelevat uusia asukkaita
 • Asuinympäristöt ovat turvallisia ja yhteisöllisiä
 • Esteetön koti on helposti saatavilla
 • Laadukkaat peruspalvelut ovat lähellä

Painopisteen Hyvinvointi tavoitteet:

 • Onnellinen ja toimintakykyinen kuntalainen
 • Kuntalaiset ja monipaikkaiset osallistuvat kunnan palvelujen suunnitteluun
 • Kiusaamiseen puututaan välittömästi
 • Puumala tunnetaan erinomaisesta asiakaspalvelusta
 • Puumalassa on laadukkaat ja monipuoliset hyvinvointipalvelut

Valtuusto päätti myös, että strategian työstämistä jatketaan edelleen keväällä 2018 siten, että kunkin tavoitteen toteuttamiseksi määritellään toimenpiteet. Toimenpiteitä on jo työstetty syksyn 2017 strategiaprosessin aikana, mutta jatkotyöstöön haluttiin varata enemmän aikaa. Tällä menettelyllä haluttiin varmistaa se, että kuntalaiset, luottamushenkilöt ja henkilöstö pääsevät paremmin osallistumaan kunnan toimintojen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Keväällä toimenpiteitä myös jaksotetaan eri vuosille. Tavoitteille määritetään indikaattorit, joiden muutosta seurataan vuosittain. Tavoitteena on, että strategiapäivitys hyväksytään huhtikuun 2018 valtuustossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää antaa lausuntonsa kuntastrategian painopisteiden tavoitteiden toimenpiteistä.

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää seuraavia asioita lisättäväksi/muutettavaksi Puumalan kuntastrategiaan:

3.4 Hyvinvointi-painopiste

tavoite 1: Onnellinen ja toimintakykyinen kuntalainen

 • Toimenpiteisiin lisätään: Iäkkäille pariskunnille annetaan huolenpitoapua kotiin jaksamisen tukemiseksi yhteistyössä ESSOTE:n ja kunnan toimesta.

tavoite 3: Kiusaamiseen puututaan välittömästi

 • Toimenpide: Toteutetaan lapsen tai nuoren lähipiirille suunnattu ”huolipalvelu”… muutetaan muotoon Toteutetaan kuntalaisille suunnattu ”huolipalvelu”…

3.5. Laatuasuminen-painopiste

tavoite 3: Asuinympäristöt ovat turvallisia, terveellisiä ja yhteisöllisiä muutetaan muotoon Asuin- ja toimintaympäristöt ovat turvallisia, terveitä ja yhteisöllisiä

 • Toimenpiteisiin lisätään: Kunnalla on turvalliset ja terveet kiinteistöt.

 

Tiedoksi

Valtuusto