Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Vanhusneuvostojen toiminta ja vaikutusmahdollisuudet

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Ihmisoikeuskeskus lähetti kyselyn kuntien vanhusneuvostoille joulukuussa 2020. Vastaukset saatiin kaikkiaan 155 kunnasta. Ihmisoikeuskeskus on tehnyt kyselyn vastauksista julkaisun (7/2021) Vanhusneuvostojen toiminta ja vaikutusmahdollisuudet kunnissa.

Johtopäätökset kyselyn tuloksista:

 • Valtaosassa kuntia on selvityksen perusteella huolehdittu pääosin hyvin vanhusneuvostojen toimintaedellytyksistä, kuten sihteerin nimittämisestä, kokousjärjestelyistä huolehtimisesta, kokouspalkkioiden maksamisesta ja kokouksiin liittyvistä matkakuluista huolehtimisesta ja toimintabudjetin myöntämisestä kunnan määrärahoista.
 • Koronapandemian aikana monissa vanhusneuvostoissa etenkin kokousten järjestämisessä ja kokouksiin osallistumisessa kuvattiin olleen monenlaisia haasteita. Osassa kuntia vanhusneuvostojen toiminta on jatkunut hyvinkin aktiivisena, mutta useiden vanhusneuvostojen toiminta oli selvityksen mukaan pysähtynyt lähes täysin tai toiminta oli ollut hyvin pienimuotoista verrattuna aikaan ennen pandemiaa.
 • Vanhusneuvostot osallistuvat monenlaisiin kunnan ja muiden toimijoiden järjestämiin koulutuksiin, mikä osaltaan edistää neuvostojen toimintaedellytyksiä. Selvityksen perusteella osassa vanhusneuvostoja näyttää kuitenkin olevan tarvetta jäsenten kattavammalle perehdytykselle erityisesti vanhusneuvoston roolista ja lakisääteisistä tehtävistä kunnassa.
 • Selvityksen perusteella huomattavan monelta vanhusneuvostolta puuttuu omat verkkosivut tai alasivut kunnan verkkosivuilta.
 • Vanhusneuvostojen toiminnalle ja vaikutusmahdollisuuksille on olennaisen tärkeää, että neuvostot saavat kunnilta riittävästi tietoa esimerkiksi kunnan järjestämistä vanhuspalveluista, ikäihmisiä koskevista hankkeista ja muista suunnitelmista hyvissä ajoin.
 • Selvityksessä saatiin viitteitä myös siitä, että monissa kunnissa neuvostoja pitäisi osallistaa nykyistä vahvemmin neuvostojen keskeisimpien lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen, eli vanhuspalvelulain 5 §:n mukaisen suunnitelman valmisteluun ikääntyneen väestön tukemiseksi sekä 6 §:n mukaisen ikääntyneiden sosiaalipalveluiden riittävyyden ja laadun arviointiin.
 • Vanhusneuvostojen aseman vahvistamiseksi ja roolin selkiyttämiseksi olisi tärkeää, että kaikissa kunnissa neuvostoille laaditaan toimintasääntö, jossa on riittävän tarkasti määritelty neuvoston tehtävät ja lakisääteinen asema.
 • Erityisen tärkeää neuvostojen toiminnan kannalta on, että kunnissa luotaisiin pysyviä ja rakenteisiin nivottuja yhteistyökäytäntöjä neuvostojen osallistamiseen ja niiden asiantuntijuuden hyödyntämiseen kaikilla toimialoilla. Niin  vanhusneuvostokyselyyn vastaajat kuin valtakunnalliset eläkeläis- ja vanhusjärjestöt sekä yhdistykset pitävät olennaisen tärkeänä sitä, että neuvostoille myönnettäisiin vähintäänkin oikeus osallistua läsnäolo ja/tai puheoikeudella lautakuntien kokouksiin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä Ihmisoikeuskeskuksen julkaisun 7/2021 Vanhusneuvostojen toiminta ja vaikutusmahdollisuudet kunnissa tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että

 • vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille järjestetään koulutusta vanhus- ja vammaisneuvoston roolista ja tehtävistä kokousten yhteydessä,
 • esittelijä/sihteeri selvittää, kuinka saadaan vanhus- ja vammaisneuvoston omat verkkosivut kunnan verkkosivujen yhteyteen alasivuina,
 • vanhus- ja vammaisneuvoston tulee panostaa jatkossa ikääntyneiden ja vammaisten sosiaalipalvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin.

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti esittää

 • hyvinvointilautakunnalle, että vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen Eeva-Liisa Luukkonen kutsutaan kokoukseen asiantuntijaksi, jolla on puheoikeus, kun käsitellään vanhuksia ja/tai vammaisia koskevia asioita,
 • tekniselle lautakunalle, että vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen Pirkko Ihanamäki kutsutaan kokoukseen asiantuntijaksi, jolla on puheoikeus, kun käsitellään vanhuksia ja/tai vammaisia koskevia asioita,
 • kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle, että he osallistuisivat vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksiin silloin, kun kokouksissa käsitellään tärkeitä ja periaatteellisia asioita.