Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kuntastrategian, hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelman ja vuoden 2021 kärkitavoitteiden toteutuminen ikääntyneiden ja vammaisten näkökulmasta

PuuDno-2021-17

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kuntastrategiassa on seuraavat painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet, jotka erityisesti koskevat ikäihmisiä ja vammaisia:

Hyvinvointi-painopiste

Tavoite 1: Onnellinen ja toimintakykyinen kuntalainen

 • Peruspalvelut turvataan lähipalveluna (sote-palvelut, sivistyspalvelut, tekniset palvelut).
 • Tuetaan kuntalaisten hyvinvointia monipuolisilla liikunta-, kirjasto-, kulttuuri- ja kansalaisopiston palveluilla sekä harrastusmahdollisuuksilla.
 • Toteutetaan hyvinvointibussi-kokeilu haja-asutusalueelle yhteistyössä sote-palveluiden tuottajan ja kolmannen sektorin kanssa.
 • Tuodaan luontohoiva-ajattelua (green care)palvelukeskuksen toimintaan.
 • Ylläpidetään ikäihmisten toimintakykyä.
 • Tuotetaan laadukkaita vapaa-ajan palveluja haja-asutusalueella.
 • Tunnistetaan ja tuetaan vähän liikkuvia henkilöitä.
 • Iäkkäille pariskunnille annetaan huolenpitoapua kotiin jaksamisen tukemiseksi yhteistyössä sosiaali-ja terveyspalveluiden tuottajan ja kunnan kanssa.

 

Tavoite 2: Kuntalaiset ja monipaikkaiset osallistuvat kunnan palvelujen suunnitteluun.

 • Jatkuva vuorovaikutus kuntalaisten kanssa esim. tapahtumien ja järjestövierailujen kautta.
 • Kunta on aktiivisessa vuorovaikutuksessa kyläyhdistyksien kanssa ja kyläyhdistykset mielletään kehittämisen alustoina.

 

Tavoite 3: Kiusaamiseen puututaan välittömästi.

 • Toteutetaan kuntalaisille suunnattu ”huolipalvelu”, jossa voi ilmoittaa kiusaamisepäilystä.
 • Kuntalaiset ja luottamushenkilöt toimivat aktiivisesti sen puolesta, ettei missään yhteisössä sallita kiusaamista tai ettei itse kiusaa toisia.

 

Laatuasuminen-painopiste

Tavoite 3: Asuin- ja toimintaympäristöt ovat turvallisia, terveitä ja yhteisöllisiä

 • Toteutetaan turvallisuuskartoitus kaikkien liikenneväylien osalta.
 • Asuinalueiden välittömässä yhteydessä on virkistysalue.
 • Selvitetään asuinrakennusten saneerausavustuksen käyttöönoton mahdollisuus.
 • Kunnalla on turvalliset ja terveet kiinteistöt.

 

Tavoite 4: Esteetön koti on helposti saatavilla

 • Jatketaan Kunnon Puumala -hankkeessa toteutettujen kotikartoitusten tekemistä.
 • Kunnan omistamien vuokra-asuntojen remonttien yhteydessä tarkastellaan esteettömyyttä.

 

Hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelmassa on seuraavat painopistealueet ja tavoitteet, jotka erityisesti koskevat ikäihmisiä ja vammaisia:

Liikuntapalvelut:

 • Laadukas palvelutuotanto
 • Liikuntapaikat: käyttäjänäkökulman esiintuominen
 • Liikunnan tukeminen: kaikkien kuntalaisten kannustaminen liikkumaan, ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen, laadukkaiden vapaa-ajan palvelujen tuottaminen haja-asutusalueella
 • Kuntalaiset ja monipaikkaiset osallistuvat kunnan palvelujen suunnitteluun

 

Kansalaisopisto:

 • Hyvinvointi: kaikki kuntalaiset saavat laadukasta palvelua, koulutustarjontaa laajasti ja monipuolisesti eri puolilla kuntaa, kuntalaisten osallisuuden, kohtaamisen ja kuulemisen lisääminen, sosiaalisuus ja yhteisöllisyys ovat vahvasti läsnä kaikessa toiminnassa
 • Laatuasuminen: ympäristö- ja kierrätystietoisuuden kasvattaminen

 

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut:

 • Eri kohderyhmien huomioiminen
 • Hyvinvointi: monipuolinen kulttuuritarjonta, kirjaston markkinointi, virkistys, syrjäytymisen ehkäisy, yksinäisyyden torjunta, osallisuuden lisääminen

 

Vuoden 2021 kärkitavoitteet ja -toimenpiteet, jotka erityisesti koskevat ikäihmisiä ja vammaisia:

 • Kuntalaisten liikunnallisuuden edistäminen liikuntahankkeilla ja tapahtumia järjestämällä: ”Unelmien liikuntapäivä” tai muu valtakunnallinen teemaviikko, Kuntoliikuntatapahtumia, Liikunnanohjaajan liikuntaryhmät, Kansalaisopiston liikuntatarjonta.
 • Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ikääntyneiden erityisellä huomioimisella ja kulttuurielämyksiä tarjoamalla eri ikäryhmille: Ikäihmisten huomioiminen kansalaisopistossa erityisesti liikunnassa, musiikissa ja kädentaidoissa, Kansalaisopistossa ilmaiset kurssit yli 85-vuotiaille, Kansalaisopistossa etenkin ikääntyneille lisää yksilöopetusta tietotekniikassa yhteistyössä kunnan asiakasneuvojan kanssa, Kokoa oma poppoo -retket.
 • Saimaa Geopark -kohteiden tunnettavuuden lisääminen järjestämällä eri ikäryhmille retkiä kohteisiin ja tehostetulla viestinnällä: Liikuntapalvelujen retket ja tapahtumat eri kohderyhmille.
 • Kuntalaisten osallisuuden lisääminen kyselyillä, erilaisilla toimintaympäristöä ja palveluja kehittävillä tilaisuuksilla sekä erilaisia palautemahdollisuuksia kehittämällä: Kansalaisopistossa palaute- ja kurssitoiveiden kyselyn tekeminen ainakin opiston ryhmissä, mahdollisesti myös eri järjestöjen tapahtumissa tai yhdyshenkilöiden avulla.
 • Syrjinnän ja yksinäisyyden torjunta eri kohderyhmille ja eri puolilla kuntaa järjestetyillä tapahtumilla ja palveluilla sekä kehittämällä ikääntyneiden etäyhteyspalveluja: Vanhusten viikko, Ryhmätoimintaa, ”Etäjumppahanke”.
 • Kestävään kehitykseen panostaminen kierrätysmateriaaleja käyttämällä ja koulutuksia järjestämällä: Korjausrakentamisen kurssi tai luento yhteistyössä teknisen toimialan kanssa.
 • Seniorikotien yhteisöllisyyden lisääminen: yhteisöllisen asumisen edistäminen senioriasukkaiden osalla, järjestetään Seniorikotien vajaakäyttöisissä yhteistiloissa teemahetkiä esimerkiksi musiikin, kirjallisuuden, yhteisten aamiaisten myötä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää käydä keskustelua, kuinka kuntastrategia, hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelma ja vuoden 2021 kärkitavoitteet ovat toteutuneet ikääntyneiden ja vammaisten osalta.

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto kävi keskustelua ja totesi, että kuntastrategia, hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelma ja vuoden 2021 kärkitavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti hyvin ikääntyneiden ja vammaisten osalta.

Vanhus- ja vammaisneuvosto kiinnitti huomiota seuraaviin kuntastrategiassa oleviin toimenpiteisiin:

 • Hyvinvointibussi-kokeilu on toteutunut Reissu Ellun toimintana mutta siitä tiedottaminen paikkalislehden välityksellä on ollut olematonta.
 • Laadukkaiden vapaa-ajan palvelujen tuottaminen haja-asutusalueelle on ongelmallista kokoontumistilojen puutteen vuoksi.
 • Iäkkäille pariskunnille ei ole vielä saatu järjestymään huolenpitoapua kotiin jaksamisen tukemiseksi.
 • Kuntalaisille suunnattua "huolipalvelua" ei ole vielä toteutettu.
 • Kaikki luottamushenkilöt eivät toimi aktiivisesti kiusaamisen ehkäisyssä ja syyllistyvät toisten kiusaamiseen.

 

Lisäksi osaa kuntastrategian, hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelman ja vuoden 2021 kärkitavoitteiden toimenpiteistä ei ole voitu toteuttaa koronaepidemian vuoksi.

 

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä keväällä 2021 käydyn vanhus- ja vammaisneuvoston käsittelyn tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto esittää Essotelle, että ReissuEllun esite tulisi kuntaan ja seurakuntaan viimeistään edellisen viikon maanantaina, jotta kunta ja seurakunta ehtivät tiedottaa asiasta kuntalaisia. Esitteessä tulee olla myös tiedot Hurissalon osalta.