Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 ESSOTEn hankkeita ja ohjelmia

PuuDno-2021-17

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Essoten alueen vammaispoliittinen ohjelma 2020-2023

Toimintalinjaukset:

 • Osallisuus ja yhdenvertaisuus: Asiakkaiden aito kuuleminen ja huomioon ottaminen.
 • Eläminen itsenäisesti: Mahdollisuus omannäköiseen yksilölliseen asumiseen ja itsenäiseen elämään.
 • Kulttuuri, virkistys ja vapaa-ajantoiminta: Huomioidaan ja toteutetaan kaikille sopivaa suunnittelua kulttuuri-, virkistys- ja vapaa-ajantoiminnoissa.
 • Tietoisuuden lisääminen ja kansainvälinen yhteistyö: Osallisuuden mahdollistaminen vaihtoehtoisilla ja riittävillä kommunikaatiomenetelmillä.
 • Koulutus ja työllisyys: Yhdenvertaiset kouluttautumismahdollisuudet ja joustavuus työelämässä.
 • Esteetön ympäristö ja saavutettavat palvelut: Esteettömyydessä huomioidaan rakennettu ympäristö, painettu materiaali ja digitaalinen ympäristö.
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut: Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee olla saavutettavissa ja selkokielistä ohjausta sekä tietoa etuuksista tulee olla riittävästi.

 

2. Vetovoimainen kotihoito - Tehdään hyvä arki yhdessä ESR-hanke 2020-2022

Tavoitteina ovat kotihoidon vetovoimaisuuden, työelämän laadun ja tuottavuuden parantaminen. Läpileikkaavina tavoitteina ovat digitaalisen viestinnän kehittäminen ja teknologian parempi hyödyntäminen.
Kohderyhminä ovat Essoten ja Pieksämäen alueen kotihoidon työntekijät, kotihoidon asiakkaat ja omaiset, kotihoidon koko yhteistyöverkosto, hoitotyön opettajat sekä alan opiskelijat.

Tavoiteltavat tulokset: ammatillisuus vahvistuu, työhyvinvointi lisääntyy, tiedolla johtamista hyödynnetään systemaattisemmin, työskentely on sujuvampaa, viestinnällä lisää toiminnan arvostusta ja alan vetovoimaisuutta, digitaalisuus luontevaksi osalksi ammattilaisten ja asikkaiden väliseen vuorovaikutukseen.
->
Vaikuttaa välillisesti asiakkaaseen: kohtaamme asiakkaan yksilönä ja turvaamme hänelle omannäköisen arjen.

 

3. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma 2020-2022

Uudessa sote-keskuksessa sosiaalihuolto ja terveydenhuolto ovat toistensa vahvat yhteistyökumppanit. Sen lisäksi tarvitaan yhteistyötä ja ryhmätoimintaa myös erityistason sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa, kuten erikoislääkäreiden. Yhteistyötä tehdään myös muiden viranomaistahojen ja hallintokuntien kanssa, kuten Kelan, sivistystoimen, pelastustoimen ja TE-palvelujen.

Sote-palveluihin kuuluu ihmisten tarpeiden mukaisesti vähintään:

 • Perusterveydenhuolto
 • Suun terveydenhuolto
 • Sosiaalityö ja muu sosiaalihuollon palvelut
 • Asiakkaan kotona tehtävät palvelut
 • Sähköiset palvelut
 • Perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Avokuntoutuspalvelut
 • Kansansairauksien ehkäisy
 • Neuvolapalvelut
 • Muut ehkäisevät ja jalkautuvat palvelut

 

Etelä-Savon sote-uudistuksessa:

 • Kehitetään uusi toiminta- ja palvelumalli
 • Asiakas pääsee hoitoon 7 päivän sisällä yhteydenotosta
 • Luodaan toiminta- ja palveluverkosto eri alojen ammattilaisille
 • Ammattilaiset tarjoavat yhteistyössä tasapuoliset palvelut kaikkialla maakunnassa
 • Käytetään myös digitaalisia välineitä
 • Kehitetään henkilöstön osaamista
 • Otetaan käyttöön toimintamalleja, jotka on todettu hyviksi
 • Kehitetään toimintaa ja palveluja yhdessä paremmiksi

 

4. Ikääntyneiden tilannekuva -hanke 2021-2022

Hankkeen tarkoituksena on parantaa Etelä-Savon alueen ikääntyneiden asukkaiden, heidän läheistensä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden arkea.

Hankkeen tavoitteina on:

 • Ottaa käyttöön teknologiaa, jonka avulla ikääntynyt ihminen voi asua kotonaan pidempään turvallisesti.
 • Opettaa henkilöstöä käyttämään uusia teknologioita ikääntyneen henkilön hoidossa.
 • Opettaa ikääntynyttä ihmistä käyttämään teknologioita itsenäisesti.
 • Kerätä tietoa uusien teknologioiden toimivuudesta ja käytettävyydestä.
 • Parantaa hoitohenkilöstön työhyvinvointia.

 

Hankkeessa on tarkoituksena testata siinä kehitettyjä toimintamalleja ja uusia teknologioita suoraan palvelujen käyttäjien eli ikääntyneiden asukkaiden kodeissa. Ikääntyvät ihmiset pääsevät tällöin heti käyttämään uusia palveluja ja osallistumaan niiden kehittämiseen. Edellä kuvattuun testaukseen osallistuu:

 • kotihoidon asiakkaita
 • kotona asuvia ikääntyviä henkilöitä, joiden palveluntarve on tulevaisuudessa lisääntymässä
 • ikääntyvien omaisia, läheisiä sekä omaishoitajia, jotka osallistuvat ikääntyvän arjen tukemiseen ja hoitoon.

 

Testauksen aikana arvioidaan, miten ikääntynyt ihminen osaa käyttää uusia teknologioita ja miten ne helpottavat ikääntyneen arkea. Testauksen aikana kerätään tietoa myös siitä, miten uudet teknologiat vaikuttavat kotihoidon henkilöstön työhön.

 

5. Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelma vuoteen 2030

Tavoitteena on, että 94 % yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissaan.

Painopistealueet, joiden avulla muodostuu jokaisen ikäihmisen yksilöllinen turvakehä: tarjolla ikäystävällistä asumista, saatavilla laadukkaita palveluja, mahdollisuuksia työn tekemiselle, tukea toimintakyvyn ylläpitoon, käytössä laaja tukiverkosto, apuna uusinta teknologiaa.

 

6. Essoten alueen vammaispalvelut

Tavoitteet:

 • Vammaisten oikeus peruspalveluihin ja lähipalveluihin
 • Hakemusten käsittely määräajassa
 • Palveluohjaajien ja asiantuntijoiden parempi tavoitettavuus
 • Palveluista tiedottaminen ja viestintä on esteetöntä ja saavutettavaa
 • Oman palvelutoiminnan lisääminen
 • Vammaistyön osaamisen vahvistaminen
 • Oikea-aikaiset ja yksilölliset palvelut
 • Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
 • Järjestöyhteistyön vahvistaminen.

 

Uusia toimintakäytäntöjä:

 • Palveluneuvon toimintaa keskitetty.
 • Kuljetuspalvelujen järjestämistapa ja ohjeet uudistettu ja keskitetty.
 • Asunnonmuutostyöt on keskitetty Essoten inhouse-yhtiöön.
 • Perhehoitoa lisätty ja saatu hyviä kokemuksia.
 • Oman vaikeavammaisten tehiostetun palveluasumisen yksikön toiminta aloitettu 1.10.2020.
 • Henkilökohtaisen avun arviointiin otettu käyttöön yhtenäiset myöntämisperusteet.

 

7. Etelä-Savon Omaolo

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee oma- ja itsehoitoa sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen hoidon ja palvelun piiriin.

Omaolossa on:

 • Terveystarkastus
 • Hyvinvointivalmennukset
 • Määräaikaistarkastukset
 • Hyvinvointitarkastus

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä em. ESSOTEn hankkeet ja ohjelmat tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.