Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Lausunto vanhusasiavaltuutetusta

PuuDno-2020-71

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Oikeusministeriö pyytää vanhusneuvostoilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteena on ikäystävällisyyden edistäminen. Tavoitteeseen vastataan muun muassa perustamalla vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja toimisto. Esityksen tavoitteena on luoda itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka seuraisi ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista laajasti kaikilla yhteiskuntasektoreilla ja toisi havaintojaan sekä ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Kyseessä olisi ikääntyneiden oikeuksia edistäviä ja valvovia viranomaisia ja muita toimijoita täydentävä viranomainen. Tavoitteena on välttää päällekkäisiä tehtäviä ja toimivaltuuksia muiden viranomaisten kanssa eikä esityksellä puututa olemassa olevien viranomaisten tehtäviin ja toimivaltuuksiin. Tavoitteena on luoda valtuutetulle hallinnollinen organisaatio, joka olisi linjassa muiden perus- ja ihmisoikeusalan erityisvaltuutettujen kanssa.

Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä olisi edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista. Kyseessä olisi tehtäviltään ja toimivaltuuksiltaan lapsiasiavaltuutetun kaltainen viranomainen.

Vanhusasiavaltuutettu ei suorittaisi jälkikäteistä yksittäistapauksellista valvontaa, vaan sen tehtävät painottuisivat seurantaan ja arviointiin sekä ennakolliseen vaikuttamiseen. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä olisi seurata ja arvioida ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista ja seurata lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioida niiden vaikutuksia ikääntyneisiin. Vanhusasiavaltuutetulla ei olisi toimivaltaa ratkaista yksittäistapauksia koskevia kanteluita. Se voisi aloittein ja lausunnoin kehittää yhteiskunnallista päätöksentekoa ikääntyneitä koskevissa asioissa ja edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista yhteiskunnassa. Vanhusasiavaltuutettu voisi laatia ja teettää selvityksiä sekä julkaista raportteja, edistää tiedotusta ja välittää ikääntyneitä koskevaa tietoa. Lisäksi valtuutettu edistäisi yhteistyötä ikääntyneiden asioita käsittelevien sekä ikääntyneitä edustavien toimijoiden välillä.

Tarkoitus olisi kuitenkin hyödyntää ensisijaisesti jo olemassa olevia yhteistyömuotoja eikä luoda niiden kanssa päällekkäisiä järjestelyjä. Vanhusasiavaltuutetulla olisi oikeus saada muilta viranomaisilta maksutta tehtäviensä hoidon kannalta tarpeellisia tietoja. Tiedonsaantioikeus ei syrjäyttäisi salassapitosäännöksiä vaan kattaisi julkiset asiakirjat. Tarkoituksena kuitenkin olisi, että vanhusasiavaltuutettu voisi saada tietoa ja asiakirjoja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa valmistelua todellisten vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi.

Vanhusasiavaltuutettu sijaitsisi oikeusministeriön hallinnonalalla yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä. Vanhusasiavaltuutettu olisi kuitenkin toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Vanhusasiavaltuutetun toiminta ei muuttaisi tai rajoittaisi myöskään yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa tai tehtäviä. Vanhusasiavaltuutettu voisi toimia samoissa toimitiloissa yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa ja esimerkiksi hyödyntää sen kanssa yhteisiä hallinto- ja toimitilapalveluita. Synergiahyötyjä olisi mahdollista hakea myös henkilöstöresursseista. Esimerkiksi yhteiset viestinnän ja yleishallinnon toiminnot mahdollistaisivat nopean uuden viranomaisen käynnistymisen. Vanhusasiavaltuutetun toiminto kuuluisi muiden perus- ja ihmisoikeusalan erityisvaltuutettujen tavoin oikeusministeriön hallinnonalaan. Oikeusministeriö vastaisi vanhusasiavaltuutetun nimittämisen valmistelusta ja tulosohjauksesta sekä taloushallinnon tuesta. Vanhusasiavaltuutettu päättäisi kuitenkin itse esimerkiksi henkilöstönsä nimittämisestä ja palvelukseen ottamisesta sekä sen käyttöön osoitettujen henkilöstö- ja taloudellisten resurssiensa käytöstä ja kohdentamisesta. Ehdotettu hallintomalli vastaa tiedusteluvalvontavaltuutetun osalta säädettyä.

Lakiehdotus vanhusasiavaltuutetusta on liitteenä.

Lausunnossa pyydetään kannanottoja seuraaviin asioihin:

  • Voidaanko esityksellä näkemyksenne mukaan parantaa ikääntyneiden asemaa ja edistää ikääntyneiden oikeuksia?
  • Onko teillä huomioita koskien valtuutetulle säädettäviä tehtäviä?
  • Muut huomiot esitysluonnoksesta

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää lausunnon antamisesta.

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että se antaa seuraavan lausunnon vanhusasiavaltuutetusta:

  • Vanhusasiavaltuutetun tehtävä koetaan erittäin tärkeäksi.
  • Vanhusasiavaltuutetun tulee tiedottaa esille tulleista asioista aktiivisesti kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen tuottajia.
  • Vanhusasiavaltuutetun tulee olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa ikääntyvien ihmisten ja palvelujen tuottajien kanssa, jotta hän saa oikeata tietoa, mikä on ikääntyneiden tilanne maassamme.
  • Vanhusasiavaltuutetun erittäin tärkeä tehtävä on puuttua ikäsyrjintään. Ikääntyneiden puutteelliset digitaidot ja/tai digivälineiden puute estää heitä saamasta heille tärkeitä asioita tietoonsa. Esimerkiksi television uutisissa kerrotaan usein uutisen otsikko ja viitataan, että nettisivuilta voi lukea asiasta lisää. Tämä on monille ikääntyneille mahdotonta.
  • Vanhusasiavaltuutetun tulee olla aktiivisesti kehittämässä keinoja, joiden avulla ikääntyneiden hyväksikäyttö saadaan loppumaan. Ikääntyneiltä viedään omaisuutta ja heille myydään tarpeettomia tuotteita ja palveluja.