Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Lausunto liikunnanohjaajan palkkaamisesta 1.5.2020 lukien

PuuDno-2019-72

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kunnon Puumala -hanke päättyi 30.6.2019. Hankkeen aikaan saamia hyviä käytäntöjä ja toimintoja sekä kuntastrategian tavoitteiden toteuttamista varten kunta antoi liikuntapalveluille täyttöluvan määräaikaisen osa-aikaisen (89,68 % kokonaistyöajasta) liikunnanohjaajan palkkaamiseksi ajalle 1.9.2019-30.4.2020.

Liikunnanohjaajan toimenkuvaan kuuluu eri ikäisille kohdennettujen ryhmien ohjausta, vertaisohjaajien tukemista, elintapaohjausta ja yhteistyössä toimimista kunnan muiden toimijoiden, Essoten henkilöstön  ja järjestöjen kanssa. Lisäksi liikunnanohjaaja on kansalaisopiston tuntiopettajana 5 tuntia viikossa.

Kunnon Puumala -hanke ja sen jälkeen osa-aikainen liikunnanohjaaja ovat toteuttaneet kuntalaissa, liikuntalaissa, kuntastrategiassa, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa sekä suunnitelmassa ikääntyneen väestön tukemisksi asetettuja velvoitteita ja tavoitteita:

 • kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä
 • liikuntaharrastuksen laajentaminen myös uusiin ja liikunnallisesti passiivisiin väestöryhmiin
 • kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle
 • kuntalaisten hyvinvointia tuetaan monipuolisilla liikuntapalveluilla ja harrastusmahdollisuuksilla
 • kunta ylläpitää ikäihmisten toimintakykyä
 • kunta tuottaa laadukkaita vapaa-ajan palveluja myös haja-asutusalueella
 • kunnassa tunnistetaan ja tuetaan vähän liikkuvia henkilöitä
 • lasten ja nuorten harrastustakuun toteuttaminen
 • ikääntyneen väestön vertaisohjaajien koulutus ja tukeminen
 • järjestöjen tukeminen ja kannustaminen toiminnan järjestämisessä.

 

Liikunnanohjaajan rooli etenkin vähän liikkuvien kuntalaisten aktivoimisessa on erittäin suuri. Tietyt ryhmät (mm. vähän liikkuvat ikäihmiset, erityisryhmiin kuuluvat ikäihmiset, vammaiset ja lapset) tarvitsevat ohjattua liikuntaa, jotta liikkuminen suoritetaan oikein ja vaikuttavasti. Osa henkilöistä tarvitsee myös henkilökohtaista ohjausta ja osa heistä ohjataankin liikunnanohjaajalle SOTE-palvelujen toimesta. Lisäksi liikuntaryhmiin osallistuvien sosiaalisen kanssakäymisen merkitys on liikunnan ohella huomattava. Ihmisen elämänlaatu paranee, kun hän liikkuu ja tapaa samalla muita ihmisiä. Ohjatulla liikunnalla torjutaan näin myös yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Liikunnanohjaaja tekee ennaltaehkäisevää työtä, joka säästää julkisia varoja. Varsinaisen ohjatun liikunnan lisäksi liikunnanohjaaja antaa liikuntaneuvontaa ja elintapaohjausta. Ihmiset pysyvät pidempää toimintakykyisinä ja laitoshoito vähenee. Kansansairaudet vähenevät, kun sosioekonomiset terveyserot voidaan poistaa.

Jotta kunnalle asetetut velvoitteet täyttyvät ja saavutetaan kunnan liikuntapalveluille asetetut tavoitteet, tarvitaan liikunnanohjaajaa.

Hyvinvointipalvelujen tavousarvioesityksessä vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaesityksessä vuosille 2020-2022 on esitetty määrärahat osa-aikaisen (73,42 % kokonaistyöajasta) liikunnanohjaajan palkkaamiseksi 1.5.2020 lukien. Lisäksi liikunnanohjaaja toimisi kansalaisopiston tuntiopettajana n. 10 viikkotunnin verran.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää esittää valtuustolle lausuntonaan, että kunnan talousarvioon 2020 ja taloussuunnitelmaan 2020-2022 esitetty osa-aikaisen liikunnanohjaajan työsuhde hyväksytään esittelytekstissä mainituin perusteluin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valtuusto