Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Aloite selkokielisyyden lisäämiseksi

PuuDno-2019-201

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Selkokieli on kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Selkokielessä käytetään yleisesti tuttua sanastoa sekä yksinkertaisia lauserakenteita. Asioista kerrotaan pääasiat helposti hahmotettavina kokonaisuuksina.

Vaikea kieli estää monia ihmisiä toimimasta täysvaltaisina kansalaisina suomalaisessa yhteiskunnassa. Selkokielen tarkoitus on auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tiedon saamisessa, lukemisessa, omien ajatusten ilmaisemisessa ja  osallistumisessa. Selkokieli on saavutettavaa kieltä. Jokaisella ihmisellä on oikeus ymmärrettävään tietoon, mikä on itsenäisen elämän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusedellytys.

Selkokieli on suunnattu ihmisille, joiden on syystä tai toisesta vaikea lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Selkokielen tarve voi johtua monista syistä:

  1. neurobiologiset syyt (esim. kehitysvamma, dysfasia, lukivaikeus, ADHD tmv.)
  2. kielitaidon heikentyminen (esim. muistisairaus, afasia)
  3. suomi tai ruotsi ei ole äidinkieli.

 

Selkokeskus on julkaissut uuden selkokielen tarvearvion. Uusimman tarvearvion mukaan selkokieltä tarvitsee Suomessa 650 000–750 000 henkilöä (11–14 % väestöstä). Selkokielen tarve on kasvanut noin 100 000 henkilöllä edellisestä arviosta (vuodelta 2014). Selkokielen tarve on kasvanut Suomessa eri syistä:

  • Maahanmuuttajien määrä on kasvanut. 
  • Yli 65-vuotiaiden suomalaisten määrä on kasvanut, ja samalla esimerkiksi muistisairauksia on yhä useammalla henkilöllä.
  • Nuorten lukutaito on esimerkiksi PISA-lukutaitotutkimuksen mukaan jonkin verran heikentynyt.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan aloitteen:

Kunnan eri toimielimien ja viranhaltijoiden päätösten sekä kunnan tiedotteiden ja kotisivujen kielelliseen ilmaisuun kiinnitetään huomiota. Ne tuotetaan sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.