Valtuusto, kokous 4.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Palvelujohtajan ja kansalaisopiston rehtorin virkojen yhdistäminen

PuuDno-2022-71

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnassa on tällä hetkellä palvelujohtaja, jonka työaika on 60 % ja kansalaisopiston rehtori, jonka työaika on noin 35 %. Sekä palvelujohtaja ja kansalaisopiston rehtori ovat jättämässä tehtävänsä siten, että viimeinen työssäolopäivä on 31.8.2022.

Valmistelussa on päädytty malliin, jossa nykyiset virat lakkautetaan ja perustetaan uusi virka nimikkeellä hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja.

Hyvinvointi- ja kulttuurijohtajan vastuulla on osaamisen ja kulttuurin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen. Hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja toimii hyvinvointipalveluiden toimialueen johtajana ja vastaa toimialueensa talouden suunnittelusta, seurannasta sekä raportoinnista. Toimialan vastuualueita ovat opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, nuorio- ja liikuntapalvelut, aikuiskoulutuspalvelut sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja toimii hyvinvointilautakunnan esittelijänä. Keskeinen osa työtä on vastata Lapsiystävällisen kunnan toimintamallin toimeenpanosta ja kehittämisestä.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävät korostuvat kunnassa ja samoin yhdyspintayhteistyö hyvinvointialueen kanssa. 

Hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja toimii kulttuuritoiminnan suunnittelijana tehden tiivistä yhteistyötä markkinointipäällikön ja kolmannen sekä neljännen sektorin kanssa. Osallisuustyö ja osallisuuden johtaminen ovat keskeinen osa tehtävää. 

Hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja toimii Puumalan kansalaisopiston rehtorina ja esihenkilönä sekä näin ollen vastaa kansalaisopiston toiminnan kehittämisestä sekä opetustarjonnan ja viestinnän suunnittelusta.  

Tavoitteena on, että valittava henkilö voisi aloittaa tehtävässään 1.8.2022.

Kelpoisuus

Virkaan valittavalta henkilöltä edellytetään seuraavanlaista kelpoisuutta. Kansalaisopiston rehtorin tehtävässä vaadittavasta kelpoisuusehdoista määrätään asetuksessa (986/1998) opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Pykälän 2 mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on:

1) ylempi korkeakoulututkinto;

2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus;

3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä

4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

 

Puumalan kunnan hallintosäännön §23 mukaan valtuusto päättää toimialajohtajien valinnasta. Hallintosäännön §22 mukaan kelpoisuusvaatimuksista päättää kunnanhallitus ja §21 mukaan valtuusto päättää viranperustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Hallintosäännön §23 mukaan valtuuston valitseman henkilön osalta palkan määrää kunnanhallitus.

Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Tavoitteena on, että virka täytetään 1.8.2022 alkaen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 

 1. valtuusto lakkauttaa palvelujohtajan ja kansalaisopiston rehtorin virat 1.9.2022 lähtien
 2. valtuusto perustaa hyvinvointi- ja kulttuurijohtajan viran 1.6.2022 alkaen ja tekee hallintosääntöön virkaa koskevat muutokset liitteen mukaisesti.
   

Lisäksi kunnanhallitus päättää

 1.  että viran kelpoisuusehtona käytetään niitä kelpoisuusehtoja, joita vaaditaan kansalaisopiston rehtorilta asetuksessa (986/1998) opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.
  Pykälän 2 mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.
  Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kelpoisuusvaatimuksena on riittävä johtamistaito ja talousosaaminen. 
 2. valita haastatteluryhmän, joka toimii myös hakuprosessin valmisteluryhmänä. 

 3. että virka julistetaan haettavaksi heti valtuuston tekemien, virkaa koskevien päätösten jälkeen. 

 

Keskustelun kuluessa Martti Laine ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Laine esitti ensin tavoiteorganisaation laatimista.

Puheenjohtaja totesi, että tehtyä ehdotusta ei kannatettu.

 

Päätös

Hyväksyttiin kunnanjohtajan päätösehdotus.

Lisäksi kunnanhallitus valitsi haastatteluryhmään Laura Pitkosen, Airi Tellan, Matti Viialaisen ja Niina Kuuvan.

Päätösehdotus

 

 1. valtuusto lakkauttaa palvelujohtajan ja kansalaisopiston rehtorin virat 1.9.2022 lähtien
 2. valtuusto perustaa hyvinvointi- ja kulttuurijohtajan viran 1.6.2022 alkaen ja tekee hallintosääntöön virkaa koskevat muutokset liitteen mukaisesti.
   

Päätös

Valtuuston 1.varapuheenjohtaja Unto Pasanen ilmoitti olevansa esteellinen tämän pykälän käsittelyn ajan.
Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi

Päätösehdotus hyväksyttiin.