Valtuusto, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Puolivuotisraportti ajalta 1.1. - 30.6.2021

PuuDno-2021-196

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnassa on siirrytty talouden osalta puolivuotisraportointiin entisen vuosikolmannesraportoinnin sijaan. Raportissa tarkastellaan talouden ja toiminnan toteumaa vastuualueittain sekä investointeja ja rahoituslaskelmaa. Kohtuullisen pienet euromääräiset erot taulukoiden välillä johtuu pääosin raportin ottamisen ajankohdista eli kirjaukset on tarkentuneet raporttien ottamisen jälkeen. Liitteenä olevassa puolivuotisraportissa tarkastellaan ajanjaksoa 1.1.-30.6.2021. 

Alkuvuosi 2021 on ollut vahvan kotimaanmatkailun ja monipaikkaisen arjen aikaa. Puumalan kunnan väkiluku oli kesäkuun lopussa 2 144 asukasta, mikä on seitsemän enemmän kuin vuodenvaihteessa. Hyvä väestökehitys on muuttovoiton ansiota; kesäkuun lopussa kokonaisnettomuutto oli 25 henkilöä voitollinen. Uusia yrityksiä kuntaan on perustettu yhteensä 18.

Koronan vaikutus on näkynyt ihmisten arjessa, palveluissa ja kustannuksissa edelleen, muttei enää siinä määrin kuin alkuvuonna 2020.  Opetusta on pystytty järjestämään pääsääntöisesti lähiopetuksena ja harrastustoimintaa myös osallistujamääriä rajoittamalla. Kunnan tiloissa on tehostettu siivousta ja tilojen käyttäjiä on ohjeistettu noudattamaan hyvää hygieniaa. Tapahtumia pystyttiin järjestämään kesäkaudella, mutta markkinoinnissa noudatettiin varovaisuutta.

Kesäkuun loppuun mennessä kunnan toimintatuotot olivat 1,2 miljoonaa euroa, mikä on 53 % budjetoidusta ja n. 11 000 euroa enemmän kuin edellisvuonna. Toimintakulut olivat puolestaan 9,6 miljoonaa euroa, mikä on 48 % budjetoidusta ja 175 000 euroa enemmän kuin edellisvuonna. Toimintakatteeksi muodostui 8 386 000 euroa, mikä on 48 % vuodelle 2021 budjetoiduista määrärahoista. Toimintakate on 164 000 euroa edellisvuoden kesäkuun tilannetta heikompi.

Henkilöstökulut on toteutunut talousarvion mukaisesti; kesäkuun lopussa oli käytetty 49 % budjetoidusta. Henkilöstömenojen kasvua edellisvuoteen on 37 000 euroa ja tähän vaikuttaa mm. se, että vuonna 2021 on ollut enemmän hankehenkilöstöä.

Verotulot ovat alkuvuonna kehittyneet suotuisasti ja talousarvion mukaisesti; toteuma on 51 % budjetoidusta, mikä tarkoittaa yhteensä 4 873 000 euroa. Hyvää verokertymää selittää yhteisöveron tuotto, mikä on n. 0,5 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna. Myös kiinteistöveron kehitys on ollut 150 000 enemmän kuin edellisvuonna. Kunnallisveroa on kertynyt vajaat 100 000 vuoden 2020 alkupuoliskoa enemmän.

Valtionosuuksien toteuma on 4 241 000 euroa, mikä on 50 % budjetoidusta ja samaa tasoa kuin edellisvuonna.

Vuosikate vahvistui pääosin verotulojen hyvän kehityksen vuoksi ja oli 732 000 euroa. Poistojen arvo oli -350 000 euroa, joten ylijäämäksi muodostui 381 780 euroa. 

Merkittävimmät investoinnit olivat Pistohiekan kunnallistekniikan rakentaminen ja yritystilojen saneeraukset, joita tehtiin Puumalan pakastamolle. Lisäksi remontoitiin asuntolatiloja ja kilpailutettiin kahdessa erässä palvelukeskuksen urakat eli vanhusten palveluasumisen tilojen remontti. Jo tässä vaiheessa voi todeta, että investointipuolen varauksista ei tulla todennäköisesti käyttämään laajakaistahankkeen määrärahaa eikä saaristoreitin laitureiden ja vesiväylän parantamishankkeeseen varattua määrärahaa. Jälkimmäisessä ajatuksena oli, että paikallinen yhdistys olisi hankkeen hallinnoija ja hakija. Vuonna 2021 investointimenot ovat korkealla tasolla johtuen eritoten palvelukeskuksen remontista. Ennen elokuussa päätettyjä lisämäärärahoja investointimenot ovat alkuperäisessä talousarviossa 2 165 000 euroa, josta kesäkuun lopussa oli käytetty noin 606 000 euroa eli 28 %.  

Kunta tekee vuonna 2021 merkittäviä ja isoja investointeja. Investointien ja lainanlyhennysten vuoksi kunnan rahavarat ovat vähentyneet vuoden alusta 586 912 euroa. Lainamäärä oli kesäkuun lopussa yht. 175 000 e ja lainaa on pystytty lyhentämään suunnitelman mukaisesti.

Kunnalla on Aktiassa (entinen Taaleri Varainhoito) sijoituksia ja kesäkuun lopussa arvopapereiden markkina-arvo oli 1 421 557 euroa. Sijoitustoiminta on kehittynyt suotuisasti. Arvopapereiden hankinta-arvo on 1 240 000 euroa eli arvo on noussut 181 556 euroa (14,6 %). Kunnalla on lisäksi rahasto-omistuksia OP:n rahastoissa, yhteensä 314 181 euron edestä (kesäkuun tilanne).  

Käyttötalouden raportti on erillisenä liitteenä. Rahasto-omistusten raportit ovat oheismateriaaleina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan puolivuotisraportin tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee liitteenä olevan puolivuotisraportin tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.