Valtuusto, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Lisämääräraha yritystilojen saneeraukseen

PuuDno-2021-199

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan talousarviossa vuodelle 2021 on varattu yritystilojen saneeraukseen (9528) yhteensä 120 000 euron määräraha Puumalan pakastamoa koskevien muutostöiden toteuttamiseen. Tiloissa, joihin muutostyöt ovat kohdistuneet, toimivat Puumalan Hatsapuri Oy ja Saimaan Kalakontti Oy. Puumalan pakastamon vuokraamista ja muutostöitä on käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa 7.12.2021 § 185. 

Pakastamolle on toteutettu muutostöitä 1.1.-13.9.2021 välisenä aikana yhteensä 213 541 euron edestä. Rakennuttamisesta, rakennussuunnittelusta ja lvi-suunnittelusta kertyneitä kustannuksia on n. 5 721 euroa. Rakennusteknisiä muutostöitä sekä lukituksen ja ovien hankintaa on 50 931 euroa. Sähkötöitä ja niitä koskevaa suunnittelua on 62 743 euroa. Nostinten vuokria on 3 108 euroa. Kylmäkoneita ja asennusta on 16 809 eurolla. Vesi- ja viemäröintiä on toteutettu 12 588 eurolla. Lattian remontointia on toteutettu 17 700 eurolla. Muita pienempiä ostoeriä on koskien esim. lämmittimiä ja siivousta. Tarkempi erittely kustannuksista laskuittain on oheismateriaalina. 

Lisäksi pakastamolla on toteutettu noin 38 844 euron edestä ilmanvaihtokanavia koskevia töitä, joiden tulisi kohdentua kuitenkin energiansäästöratkaisuihin (9842), joten näiden kirjaukset tullaan muuttamaan. Tämän kirjauksen jälkeen investointikohtaan "yritystilojen saneeraus" kohdentuu yhteensä 174 696,30 euroa. 

Muutostyöt ovat kohdentuneet tiloihin, joissa on vuokralaisena Puumalan Hatsapuri Oy ja Saimaan Kalakontti Oy. Osaa muutostöistä on erittäin vaikea erotella sen mukaan, kumpaan tilaan toimenpiteet ovat kohdistuneet. Kokonaiskustannuksista noin 195 380 euroa (sisältäen kaikki ilmanvaihtotyöt) kohdentuu Puumalan Hatsapuri Oy:n osaan ja noin 18 000 euroa Saimaan Kalakontti Oy:n osaan. Tässä laskennassa ei ole huomioitu ilmanvaihtokanavia koskevien töiden siirtoa investointikohtaan "energiajärjestelmät".  

Yritystilojen saneerausta koskeva määräraha ylittyi kokonaisuudessaan 54 696,30 eurolla. 

Leipomon tilojen käyttöönottokatselmus on suoritettu 19.5.2021. Käyttöönottokatselmuksen jälkeen tiloihin oli tarve tehdä vielä lisätöitä. Näitä olivat esim. nosto-ovi, osa sähkötöistä ja lattiatyöt.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 55 000 euron lisämäärärahan yritystilojen saneeraukseen (9528).  

Kunnanhallituksen jäsen Laura Pitkonen ja hallintopäällikkö Annakaisa Arilahti poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsitttelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: intressijäävi.

Tämän pykälän pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Niina Kuuva.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto myöntää 55 000 euron lisämäärärahan yritystilojen saneeraukseen (9528).  

 

Valtuutetut Laura Pitkonen ja Martti Laine sekä pöytäkirjanpitäjä Annakaisa Arilahti ilmoittivat esteellisyydestään tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: intressijäävi.

Tämän pykälän pöytäkirjanpitäjänä toimi palvelujohtaja Anne Julin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00