Valtuusto, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kunnanhallituksen vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018 johdosta

PuuDno-2019-56

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kunnanhallitukselta vastinetta v. 2018 arviointikertomuksesta 30.9.2019 mennessä. Arviointikertomuksessa esiin nostettuihin kysymyksiin on laadittu vastaukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnan v. 2018 arviointikertomuksessa esittämiin kysymyksiin seuraavat vastaukset:

ESSOTE:n yhteyshenkilön osalta selvitetään mallia, jossa kunnanjohtajan lisäksi kunnalla olisi myös toinen henkilö, johon kuntalainen voisi ottaa yhteyttä. Asia on tarkoitus ratkaista siten, että mahdollinen tehtävänkuva voisi käynnistyä esimerkiksi alkuvuodesta 2020.

Se tosiseikka, että Puumala sai palautusta ESSOTE:lta v. 2018, ei ole suoraan yhteydessä kuntalaisten saamiin palveluihin. Palautuksesta huolimatta kunnan sote-palvelujen kustannukset nousivat v. 2017 verrattuna 160 000 eurolla. Merkittävintä heilahtelua selittää edelleenkin erikoissairaanhoito. ESSOTE:lta saadun tiedon mukaan ikäihmisten palveluasumispaikkojen osalta Puumalassa ei ole tällä hetkellä käytännössä jonoja. Lääkäripalvelujen osalta tilanne on ollut viime aikoina kohtuullinen, mutta riittävää vakautta ja pysyvyyttä ei edelleenkään lääkäripalveluissa ole. Kunnanhallitus on toistuvasti viestittänyt ESSOTE:lle, että kunta on tyytyväinen nykyiseen palvelu- ja kustannustasoon, eikä toivo niihin paikallisesti heikennyksiä.

ESSOTE:ssa tehdään tänä vuonna kartoituskäynti 80 vuotta täyttäville, jos henkilö niin haluaa. Tarvittaessa ja pyydettäessä kaikille yli 75 vuotta täyttäneille voidaan tehdä palvelutarpeen arviointikäynti. Käynnin tekee palveluohjaaja, kotihoidon sairaanhoitaja ja mahdollisesti myös fysioterapeutti.

Sinituvan väki on pohtinut nykyisen myymälätilan sijaintia ja tekee omat ratkaisunsa asian suhteen.

Tarkastuslautakunta on esittänyt runsaasti kritiikkiä eri kuntastrategian mittareista. Mittareita on määrä päivittää v. 2020 talousarvion yhteydessä. Tavoitteena on mittarit, joiden toteutumista voidaan arvioida objektiivisesti ja jotka ovat luotettavia. V. 2020 talousarvion laadintaohjeessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että kunnan toiminnalle asetetaan tarkoituksenmukaiset vuotuiset tavoitteet, jotka palvelevat strategian toteuttamista.

Keskustie 10:n osalta on solmittu maanvuokrasopimus, jonka mukaan ”Vuokralainen sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen, tontille mahdollisesti vahvistettujen rakentamistapaohjeiden ja hyväksyttyjen piirustuksien mukaisen uudisrakennuksen, kun asuntokauppamarkkinat / koemarkkinointi ovat näyttäneet hankkeen vetovoimaisuuden.” Vuokrasopimuksen solmimisen aikaan tontille kaavailtu hanke kaatui liiketilan rahoituksen puutumiseen, eikä uudisrakennushanke ole tämän jälkeen edennyt muussa muodossa erinäisistä yrityksistä huolimatta. Vuokratontilla sijaitsee myös vuokralaisen omistama vanha asuin- ja liikerakennus. Kunta saa vuokrasopimuksesta tällä hetkellä tontin ostohintaan suhteutettuna 4,5 prosentin vuotuisen vuokratuoton.

Kunnanhallituksen avustukset -termi on jossain määrin harhaanjohtava. Kyläyhdistyksille on tällaisia avustuksia kuitenkin edelleen myönnetty kunnanhallituksen määrärahoista, ja lisäksi muilla toimialoilla on määräajoin tai jatkuvassa haussa olevia avustuksia, jotka yleensä myöntää asianomainen viranhaltija. Kunnanhallitus on tämän lisäksi voinut toki osallistua esimerkiksi yksittäisten tapahtumien tai vastaavien sponsorointiin, mutta tällöin näkyvyyden tulisi vastata esimerkiksi yksityisen yrityksen vastaavasta yhteistyöstä saamaa näkyvyyttä.

Saimaa Geopark -kohteiden osalta on tehty pääosa tarvittavista vuokrasopimuksista. Merkittävin osa kohteista on jo valmiiksi julkista tilaa, eikä vuokrasopimustarvetta pääsääntöisesti ole. Yksittäisten kohteiden osalta sopimusten tekeminen on kuitenkin vielä tarpeen.

Tilintarkastajille on toimitettu heidän kaipaamat pöytäkirjat tilintarkastaja Mika Mikkosen 27.11.2018 käynnin jälkeen.

Puumalan kunnan hankintaperiaatteiden kärjet ovat hankintaohjeiden mukaan seuraavat:

1. Hankintaprosessit hoidetaan läpinäkyvästi ja lainmukaisesti, kunnan etu varmistaen.

2. Hankintojen kilpailuttamisessa tulee painottaa tekijöitä, jotka mahdollistavat mahdollisimman laajan ja kattavan kilpailun

3. Hankinnat toteutetaan siten, että ne kohtelevat tasapuolisesti yrittäjiä ja yrityksiä

4. Hankintaprosesseissa huomioidaan paikalliset kilpailuolosuhteet aina kun mahdollista. Valmistelussa tulee aina varmistaa, että paikallisilla yrityksillä säilyy realistiset mahdollisuudet hankinnan toteuttamiseen. Paikallisten tarjoajien puuttuessa voidaan hankinnoissa tukeutua esimerkiksi yhteishankintayksiköihin.

Kansallisen kynnysrajan alle jäävät urakat kilpailutetaan ensisijaisesti paikallisilla urakoitsijoilla, jos heitä on riittävästi. Kaikille toimialaluettelostamme löytyville alan yrittäjille lähetetään tarjouspyyntömateriaalit. Erikseen on vielä pyydetty kuittaus postin saapumisesta.  

Tarjousajan riittävyys on varmistettu hankintaohjeen mukaisesti mm. vapaamuotoisilla dialogeilla tai tarkemmalla teknisellä vuoropuhelulla ennen tarjouspyynnön lähettämistä.

Ympäristökuvakatselmusta ei ole tehty vuoden 2016 jälkeen. Seuraavan kerran katselmus on määrä toteuttaa syksyllä 2019.

Laskelmaa kunnan kokonaiskorjausvelasta ei ole teetetty. Vuosittainen noin 100 000 euroa teihin ja hankekohtaiset investoinnit kunnan rakennuksiin hillitsevät korjausvelan kertymistä.

Essoten vuokrista on eriytetty pois tilahuollon käyttämät tilat. Vuokrat ovat käytännössä läpilaskutuseriä, joten vuokranalennukset tai -korotukset näkyvät suoraan kunnan ESSOTE:lle maksamissa korvauksissa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi kunnanhallituksen antaman vastauksen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018 johdosta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.