Valtuusto, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kunnan palkkiosäännön muuttaminen

PuuDno-2017-102

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto on 25.5.2019 tehnyt esityksen kunnan palkkiosäännön muuttamisesta siten, että myös vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille maksettaisiin tulevaisuudessa kokouspalkkio. Kokouspalkkion suuruudeksi neuvosto esittää 30 euroa. Nykyisessä palkkiosäännössä valtuuston ja kunnnahallituksen kokouksista suoritetaan 50 euron kokouspalkkio ja lautakuntien sekä toimikuntien kokouksista 40 euron kokouspalkkio. Kunnan muiden toimielinten kokouksista, koulutuksista ja työryhmien kokouksista on maksettu 30 euron kokouspalkkio, joka olisi samansuuruinen kuin neuvoston esittämä palkkiotaso. Lisäksi neuvosto on esittänyt, että vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajalle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna. Neuvosto perustelee esitystään sillä, että vanhus- ja vammaisneuvosto on lakisääteinen toimielin ja kunnan eri toimielimiä on kohdeltava tasavertaisesti.

Nykyisessä, 1.6.2017 voimaan tulleessa palkkiosäännössä on erikseen todettu ettei vanhus- ja vammaisneuvoston tai nuorisovaltuuston kokouksista makseta kokouspalkkiota.

Vanhus- ja vammaisneuvoston esityksen mukaisesti on valmisteltu uusi palkkiosääntö, jossa kunnan toimielinten palkkiokäytäntö yhtenäistetään ja kattamaan vanhus- ja vammaisneuvoston lisäksi myös nuorisovaltuuston. Palkkiosääntö on esitetty tulevan voimaan 1.1.2020 lukien. Palkkiosääntöön on tehty myös muita, vähäisiä muutoksia. Luonnos palkkiosäännöksi liitteenä.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan palkkiosäännön ja määrää sen tulevan voimaan 1.1.2020 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen tekemän palkkiosääntöehdotuksen jälkeen nuorisovaltuusto on tehnyt yksimielisen esityksen, että he eivät toivo kokouspalkkiota maksettavan nuorisovaltuuston kokouksista.  Nuorisovaltuusto on katsonut, että on riittävää, jos kokouksissa tarjotaan ruoka, jäsenet saavat vuosittain nuorisovaltuuston hupparin tms. sekä lisäksi nuorisovaltuusto on järjestänyt vuosittaisen seminaarimatkan. Tältä osin nuorisovaltuusto siis toivoo, että voimassaolevaa käytäntöä, jonka mukaisesti kokouspalkkiota ei maksettaisi, jatkettaisiin. Nuorisovaltuusto kuitenkin toivoo, että myös sen jäsenille maksettaisiin, toisin kuin nykyisin, jatkossa matkakorvaukset kokouksiin osallistumisista.

Palkkiosäännön päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteesta. Nuorisovaltuuston tavoin kyseessä on lakisääteinen vaikuttamistoimielin, jonka asettaminen kuuluu kunnanhallituksen velvollisuuksiin. Kunnanhallituksen on myös huolehdittava molempien vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä. Vaikuttamistoimielimen jäseniä ei kuitenkaan pidetä kunnan luottamushenkilöinä, eikä heihin siten sovelleta esim. vaalikelpoisuutta koskevia rajoituksia. Kunnalla ei myöskään tästä syystä ole velvollisuutta maksaa ko. kokouspalkkioita.

Palkkiosäännön valmistelussa on lähdetty siitä, että kumpaakin vaikuttamistoimielintä kohdeltaisiin yhdenvertaisesti. Koska nuorisovaltuusto kuitenkin toivoo, että palkkioita ei makseta, niin erilainen kohtelu kahdelle vaikuttamistoimielimelle voidaan katsoa perustelluksi.

Palkkiosääntöön on tehty nuorisovaltuuston toivomat muutokset. Lisäksi on täsmennetty säädöksiä liittyen tilapäisesti toisella paikkakunnalla asuvien matkakustannusten korvauksiin. Näissä tapauksissa korvaukset voidaan tietyin edellytyksin maksaa tilapäiseltä asuinpaikkakunnalta. Korvausta ei kuitenkaan maksettaisi mikäli ko. henkilö saa kunnalta kotikuntastipendiä.

Uusittu palkkiosääntöluonnos liitteenä. Edellisestä käsittelystä muutetut kohdat on merkitty punaisella.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää kumota 12.8.2019 § 107 tekemänsä päätöksen ja tekee valtuustolle uuden päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan palkkiosäännön ja määrää sen tulevan voimaan 1.1.2020 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan palkkiosäännön ja määrää sen tulevan voimaan 1.1.2020 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilöt, toimielinten esittelijät, talouspalvelut/palkat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00