Valtuusto, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 18.9.2019 ja Puumala-lehdessä 25.9.2019.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille joilla on läsnäolo-oikeus sähköpostilla sekä postitse 18.9.2019.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Elisa Lempiäinen ja Esa Karjalainen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Pirkko Ihanamäki ja Jukka Pitkonen.
Todettiin, että nimehuudossa oli paikalla 19 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua.
Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsua ei oltu julkaistu Puumala-lehdessä 25.9.2019, mutta kunnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla kuulutus on ollut.  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.