Valtuusto, kokous 29.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pistohiekan tonttien hinnoittelu

PuuDno-2022-150

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 2.5.2017 § 15 Pistohiekan ranta-asemakaavaehdotuksen ja kaava on saanut lainvoiman 12.10.2017. Puumalan kunta omistaa alueella 17 tonttia ja Metsähallitus yhden eli RM-1 alueen ja sen läheiset ranta-alueet. 

Tontit ovat lohkomattomia ja kaavakarttaan on merkitty ohjeellinen tonttijako. Tähän mennessä kunta on vuokrannut alueelta seuraavat määräalat: korttelin 4, korttelin 3 tontit 5 ja 6, korttelin 7 tontin 1 sekä korttelit 5 ja 6. 

Kaavakartta ja kaavamääräykset ovat oheismateriaaleina. 

Alueen markkinoinnin edistämiseksi ja sujuvan käsittelyn jouduttamiseksi on tarpeen esittää tonteille myyntihinnat ja vuosivuokrahinnat. Mikäli valtuusto päättää myyntihinnat ja vuosivuokran hinnat, olisi kunnanhallituksella oikeus myydä ja vuokrata tontteja niiden mukaisesti. 

Pistohiekan hinnoitteluperiaatteita ja tasoa on käsitelty toukokuussa valtuuston iltakoulussa. Tonttien hinnoitteluesitys pohjautuu kahteen, ulkopuolisen toimijan tekemään arvioon, jotka ovat oheismateriaaleina. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1. valtuusto päättää myöntää kunnanhallitukselle oikeuden myydä tai vuokrata tontteja liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti. 

2. valtuusto myöntää kunnanhallitukselle oikeuden päättää kaupan tai vuokrauksen ehdoista.

3. valtuusto myöntää kunnanhallitukselle oikeuden päättää osto-oikeuden ehdoista, jos kyseessä on määräalan vuokraus. 

4. valtuusto päättää, että kauppakirjaan tai vuokrasopimukseen tulee aina sisällyttää ehto rakentamisvelvoitteesta. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

1. valtuusto päättää myöntää kunnanhallitukselle oikeuden myydä tai vuokrata tontteja liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti. 

2. valtuusto myöntää kunnanhallitukselle oikeuden päättää kaupan tai vuokrauksen ehdoista.

3. valtuusto myöntää kunnanhallitukselle oikeuden päättää osto-oikeuden ehdoista, jos kyseessä on määräalan vuokraus. 

4. valtuusto päättää, että kauppakirjaan tai vuokrasopimukseen tulee aina sisällyttää ehto rakentamisvelvoitteesta. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00