Valtuusto, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Tontinostotarjous / Tölppäänniementie, kortteli 227, tontti 3

PuuDno-2019-101

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.5.2012 §22 määrittänyt Kotiniemen laajennusosan tonttien vähimmäismyyntihinnat, joiden puitteissa kunnanhallitus on oikeutettu myymään tontteja. Kunnanvaltuuston 12.12.2016 § 50 hyväksymän Puumalan kunnan hallintosäännön 14 § mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan ja tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.2.2016 §12 määrittänyt Kotiniemen korttelissa 227 sijaitsevien omarantaisten tonttien (2 kpl) vähimmäismyyntihinnaksi 90 000 euroa. Yksityishenkilö on jättänyt sähköpostilla 8.4.2019 kuntaan ostotarjouksen rantatontontista, joka sijaitsee Kotiniemessä, os. Tölppäänniementie 19. Tontti on korttelissa 227, tontti nro 3. Ostotarjous on 78 000 euroa. Koska tarjous on valtuuston päättämää vähimmäismyyntihintaa alhaisempi, tarvitaan myyntiin kunnanvaltuuston päätös.

Liitteenä ovat ostotarjous Kotiniemen tontista 3 (1 290 m2) ja kauppakirjaluonnos. Oheismateriaaleina ovat Kotiniemen vapaiden tonttien pinta-alat ja vähimmäismyyntihinnat, kaavakartta ja kaavaote.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

  1. Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä 78 000 €:n ostotarjouksen n. 1 290 m2:n tontista Kotiniemen Tölppäänniementiellä korttelissa 227, tontti 3.
  2. Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ja oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

1. Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä 78 000 €:n ostotarjouksen n. 1 290 m2:n tontista Kotiniemen Tölppäänniementiellä korttelissa 227, tontti 3.

2. Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ja oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen tehnyt, talouspalvelut, tekninen johtaja, maankäyttöteknikko

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00