Valtuusto, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen

PuuDno-2016-114

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Vuonna 1928 Savon työlaitoksena perustettu Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on tuottanut 1970-luvun lopulta alkaen päihdepalveluita Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa Mäntyharjussa, Etelä-Savossa. Kuntayhtymässä on yhteensä 36 kuntaa, joista Etelä-Savossa on 11.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on lähestynyt kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoja esityksellä, että valtuustot hyväksyisivät Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamista koskevan sopimuksen. Omalta osaltaan yhtymävaltuusto on hyväksynyt sopimuksen 28.11.2018 yhtymävaltuustossa. 22.2.2019 lähetetyssä saatteessa jäsenkuntien valtuustoja pyydetään hyväksymään purkusopimus viimeistään touko-kesäkuussa 2019.

Kuntayhtymä kuuli jäsenkuntiaan kuntayhtymän tilanteesta kevättalvella 2018. Puumalan kunnanhallitus otti asiaan kantaa 26.3.2018 § 48. Kaikki vastanneet jäsenkunnat olivat kuntayhtymän purkamisen kannalla. Kuntayhtymä päätti käynnistää purkutyön ja valmistella purkusopimuksen itse yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Purkutyöstä järjestettiin jäsenkunnille työkokous 26.9.2018 Mikkelissä.

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto esittää jäsenkunnille purkusopimusta hyväksyttäväksi. Purkusopimuksessa on tarkoitus sopia esimerkiksi kuntayhtymän purkamisesta, kuntayhtymän eläkemenoperusteisten kustannusten käsittelystä sekä jälkitöiden hoitovastuusta.

Kuntayhtymän palvelutuotanto ja osa henkilöstöstä siirtyi liikkeenluovutuksena uudelle työnantajalle vuoden 2018 alusta. Kesästä alkaen kuntayhtymän johtaja on ainoa kuntayhtymän työntekijä. Maa- ja metsäomaisuuden myynti toteutettiin syksyllä 2018. Kuntayhtymän laitosalue siirtynee uudelle omistajalle kevään 2019 aikana. Arkiston selvitys jatkosäilytykseen etenee ja valmistunee vuoden 2019 aikana.

Kuntayhtymän eläkemenoperusteiset kustannukset jäävät jäsenkuntien vastattavaksi Kevan laskelmien perusteella. Maksu siirtyy kuntayhtymältä osakaskunnille purkusopimuksen hyväksyntää seuraavan kalenterivuoden alusta. Keva laskuttaa suoraan kuntia. Vuoden 2018 ennakoissa kuntayhtymän eläkemenoperusteinen maksu on 79 259,96 euroa ja Puumalan kunnan eläkemenoperusteinen suhteellinen maksuosuus on tuosta summasta 2,626365675 %. Tämä tarkoittaa 2 081,66 euroa.

Omaisuuden jako jäsenkuntien kesken toteutetaan siten, että lopullinen jako lasketaan kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen perusteella. Kuntayhtymän viimeinen (purkautumisvuoden) tilinpäätös laaditaan siten, että viimeisen tilinpäätöksen jälkeiset kustannukset ovat siinä mukana arvioina. Kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen jälkeisistä kustannuksista pidetään Mäntyharjun kunnan kirjanpidossa erillistä seurantaa siten, että kunta palauttaa/laskuttaa arvioidusta poikkeavan summan jäsenkunnille/-kunnilta peruspääomaosuuksien suhteessa. Puumalan kunnan peruspääoman osuus kuntayhtymässä on 0,51681 % eli 5 915,33 euroa.

Purkusopimuksen mukaisesti jäsenkunnat oikeuttavat kuntayhtymän istuvan hallituksen jatkamaan toimintaansa kuntayhtymän purkautumisen jälkeen tarvittavan ajan siten, että sen toiminta lakkaa kuntayhtymän viimeisen (purkautumisvuoden) tilinpäätöksen allekirjoituskokoukseen. Yhtymähallitus toimii purkautumishetken kokoonpanossa ja puheenjohtajistolla. Vastaavasti johtava viranhaltija jatkaa purkautumisen jälkeisten töiden vaatimissa valmistelu- ja esittelytehtävissä, kunnes Mäntyharjun kunta hänet yhtymähallituksen esityksestä erottaa. Kuntayhtymän tilintarkastaja hoitaa sopimuksensa mukaisesti kuntayhtymän viimeisen kalenterivuoden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ja laatii tilintarkastuskertomuksen. Myös kuntayhtymän tarkastuslautakunta jatkaa kuntayhtymän purkautumiseen saakka. Yhtymähallitus, tarkastuslautakunta ja kuntayhtymän johtaja ovat kuntayhtymän purkautumisen jälkeen tarvittavan ajan osana Mäntyharjun kunnan organisaatiota. Niihin sovelletaan ensisijaisesti kuntayhtymän ja toissijaisesti Mäntyharjun kunnan hallinto- ja muita säännöksiä. Kustannuksista vastaa kuntayhtymä.

Purkusopimus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä, kuntayhtymään kuuluvat kunnat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00