Valtuusto, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Hallintosäännön päivittäminen

PuuDno-2016-229

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on on hyväksynyt 12.12.2016 § 50 hallintosäännön, jota on päivitetty edellisen kerran 24.9.2018. Nyt on tullut tarve päivittää hallintosääntöä koskien mm. yksityisteitä, vaikuttamiselimiä ja sijaistuksia. 

Tekninen lautakunta on käsitellyt 12.3.2019 §18 hallintosäännön muutoksia yksityisteiden ja poikkeamisvallan osalta ja esittänyt sen pohjalta muutoksia kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäviksi. 1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain mukaan kunnan tielautakuntana toiminut teknisen lautakunnan toimitusjaosto on lakkautettu. Tätä koskevat tekstit poistetaan hallintosäännöstä.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista poikkeamistoimivaltaa on tarpeen selkeyttää, koska mm. eri kaavatasoilla olevien keskenään samanlaisten poikkeamislupien päätösvaltaa on ollut sekä kunnanhallituksella että teknisellä lautakunnalla. Tämä johtuu enimmäkseen siitä, että ELY-keskuksen poikkeamisvaltaa siirrettiin kunnille 1.4.2016, ja tuolloin kaikki entiset ELY-keskuksen päätökset siirrettiin kunnanhallitukselle.

Päätösvaltaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnanhallitus päättäisi strategisista asioista (esim. käyttötarkoituksen muutokset) ja tekninen lautakunta rakennusteknisistä asioista (esim. rakennusoikeuden merkittävä ylitys). Lisäksi toimivaltaa on delegoitu viranhaltijalle siten, että teknisellä johtajalla olisi osa päätösvallasta teknisen lautakunnan ja rakennustarkastajan päätösten välissä. Näin päätöksenteko tapahtuisi nopeammin ja toimielinten roolit olisivat selkeämmät kuin nyt.

Lisäksi hallintosääntöön ehdotetaan muutoksia siten, että nuorisovaltuuston erillisen johtosäännön sisällöt tulisivat kunnan hallintosääntöön vaikuttamiselimien alle. Myös vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön sisällöt ehdotetaan lisättäväksi hallintosääntöön.

Muutokset on yksityiskohtaisesti esitetty liitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää muuttaa hallintosääntöä 1.6.2019 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää muuttaa hallintosääntöä 1.6.2019 alkaen liitteen mukaisesti.

Keskustelun kuluessa valtuuston II vpj. Martti Laine ehdotti, että hallintosäännön 17 §:ssä Teknisen johtajan päätösvallan kohdat 12. ja 13. siirrettään 15 §:ään Tekniselle lautakunnalle. Varavaltuutettu Tiina Lipo-Lempiäinen kannatti Laineen tekemää ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys, jossa kunnanhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Laineen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät EI.

Äänestyksessä annettiin 12 JAA-ääntä (Annukka Hämäläinen, Elisa Lempiäinen, Erkki Luukkonen, Esa Karjalainen, Harri Kautonen, Jorma Virta, Laura Pitkonen, Minna Korhonen, Olli Luukkonen, Pirkko Ihanamäki, Seija Ikonen ja Unto Pasanen) ja 6 EI-ääntä (Asko Luukkonen, Laura Penttinen, Martti Laine, Olavi Kietäväinen, Paavo Kyhyräinen ja Tiina Lipo-Lempiäinen). 3 äänesti tyhjää (Antti Kasanen, Heikki Hupli ja Irja Piskonen).

Päätös

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen äänin 12-6.

Tiedoksi

Henkilöstö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00