Valtuusto, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Valtuutettujen lukumäärä 1.6.2021 lukien

PuuDno-2020-174

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaisesti valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja tulee määrätä pariton lukumäärä ja laki edellyttää, että alle 5000 asukkaan kunnissa valtuutettuja valitaan vähintään 13. Tällä hetkellä valtuutettujen lukumäärä, 21, on sama kuin edellinen kuntalaki määritti. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.

Puumalassa oli viimeksi toimitetuissa kuntavaaleissa 45 ehdokasta, mikä oli 2,1 ehdokasta valtuustopaikkaa kohden. Keskimäärin viime kuntavaaleissa alle 5000 asukkaan kunnissa ehdokkaita oli 2,3 valtuustopaikkaa kohden. Lain mukaisesti ehdokkaita saa puolue tai valitsijayhdistys asettaa 1,5 -kertaisesti suhteessa valittavien määrään.

Alla koonti lähialueiden pienten kuntien (alle 5000 asukasta) valtuutettujen lukumääristä nykyisellä vaalikaudella:

17 valtuutettua: Enonkoski, Heinävesi, Pertunmaa
19 valtuutettua: Rantasalmi
21 valtuutettua: Hirvensalmi, Puumala, Savitaipale, Sulkava

Valtuustolla on nykyisin kaksi varapuheenjohtajaa. Kuntalaki edellyttää vähintään yhtä varapuheenjohtajaa.

Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksessa, hyvinvointilautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa on kussakin seitsemän jäsentä. Tarkastuslautakunnassa on puolestaan viisi jäsentä. Tasa-arvolain mukaisesti kumpaakin sukupuolta on oltava vähintään 40 %.

Kunnanhallituksen osalta on edellytetty, että jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Puheenjohtajan on oltava valtuutettu.

Lisäksi hyvinvointilautakunnan ja teknisen lautakunnan puheenjohtajien on hallintosäännön mukaisesti oltava kunnanhallituksen jäseniä (ns. puheenjohtajamalli).

Toimielimellä on oltava lain mukaan vähintään yksi varapuheenjohtaja.

Kuntalaki edellyttää, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Kunnanhallituksen jäsenet eivät ole vaalikelpoisia tarkastuslautakuntaan. Muiden lautakuntien jäsenet voivat olla myös tarkastuslautakunnan jäseniä, mutta eivät voi osallistua ko. toimialaa koskevaan tarkastustoimintaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto tekee päätöksen kunnanvaltuuston jäsenmäärästä. Päätöstä noudatetaan 1.6.2021 alkavasta valtuustokaudesta lukien.

 

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen pj. Harri Kautonen ehdotti, että kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää valtuutettujen lukumääräksi 19 1.6.2021 lukien.

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen pj. Harri Kautosen tekemän esityksen.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää valtuutettujen lukumääräksi 19 1.6.2021 alkavasta valtuustokaudesta lukien.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Olavi Kietäväinen ehdotti, että valtuutettujen lukumäärä pidettäisiin ennallaan 21:ssä.
Valtuutettu Pentti Lautala kannatti Olavi Kietäväisen tekemää ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus, valtuusto äänestää asiasta. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen. Suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa kunnanhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Olavi Kietäväisen ehdotusta kannattavat äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 16 JAA-ääntä (Annukka Närhi, Antti Kasanen, Pirkko Ihanamäki, Erkki Luukkonen, Esa Karjalainen, Harri Kautonen, Heikki Hupli, Irja Piskonen, Jorma Virta, Keijo Montonen, Laura Penttinen, Laura Pitkonen, Minna Korhonen, Olli Luukkonen, Seija Ikonen ja Unto Pasanen), 4 EI-ääntä ( Asko Luukkonen, Olavi Kietäväinen, Pentti Lautala ja Tiina Lipo-Lempiäinen) ja yksi äänesti tyhjää (Paavo Kyhyräinen).

Päätös

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen äänin 16 - 4.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00