Valtuusto, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Pistohiekan ranta-asemakaava-alueen kunnallistekniikan toteuttaminen

PuuDno-2020-176

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Pistohiekan ranta-asemakaavan kunnallistekniikan 1. vaiheen toteuttamisesta on laadittu suunnitelmat kesän ja alkusyksyn aikana. Suunnitelmat on laatinut Sitowise.

Kaava-alueen päätie (K1, 1,3 kilometriä) toteutetaan sorapäällysteisenä ja 6 metrin levyeisenä. Rakentamisen yhteydessä toteutetaan myös koko aluetta palveleva vesihuoltoverkosto. Käymälävesien säilöntä ja kuljetus toteutetaan tonttikohtaisesti ja harmaat vedet ohjataan paikallisesti keskitettyyn puhdistukseen ja suodatukseen. Tiestön ja vesihuoltoverkoston osalta suunnitelmien kustannusarvio on noin 420 000 euroa, ja lisäksi suunnitelman toteutus edellyttää pienempiä investointeja harmaiden vesien keskitettyyn käsittelyyn sekä puhtaan veden pumppaamiseen verkostoon.

Suunnittelussa on valmistauduttu myös siihen, että 2. vaiheessa toteutettaisiin kaava-alueen katuverkostoa täydentävät yhteydet J1 ja K2, valaistus, asfaltointi ja kevyen liikenteen väylät. 2. vaiheen toteutustarve realisoituu kuitenkin vasta alueen kehittymisen myötä, aikaisintaan 2020--luvun jälkipuoliskolla.

Liitteenä alueen 1. vaiheen jätevesisuunnitelma, tie- ja vesihuoltoverkoston suunnitelmakartta sekä oheismateriaalina suunnitelman perusteella laadittu kustannusarvio tie- ja vesihuoltoverkoston 1. vaiheen osalta.

 

 

 


 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Pistohiekan ranta-asemakaavan kunnallistekniikan suunnitelmat ja 1. vaiheen toteuttamisen selostusosassa mainitulla tavalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä Pistohiekan ranta-asemakaavan kunnallistekniikan suunnitelmat ja 1. vaiheen toteuttamisen selostusosassa mainitulla tavalla.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Asko Luukkonen ehdotti, että kunta lähtisi pienemmällä liikkeelle ja rakentaisi huoltorakennuksen, jota vuokrattaisiin.
Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Asko Luukkosen ehdotusta ei kannatettu.

Päätös

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00